esva

General

ASSISTÈNCIA LLETRADA AL DETINGUT

TORN D’OFICI

INTRODUCCIÓ:

Els Col·legis d’Advocats han sigut pioners en la prestació de Servicis d’Assistència i Orientació Jurídica gratuïtes als ciutadans, com a part del compromís i la funció social que exercixen els advocats en la defensa dels col·lectius més dèbils o desprotegits. L’atenció a les dones maltractades, als immigrants o als majors, així com a les persones privades de llibertat va ser assumida per molts Col·legis d’Advocats quan encara no eren una clara demanda social.

En la Comunitat València, amb competències en matèria de Justícia, es poden establir tres grups: els servicis estatals comuns als huit Col·legis d’Advocats (Alcoi, Alacant, Alzira, Castelló, Elx, Orihuela, Sueca i València), els servicis autonòmics comuns a tots els col·legis pertanyents al Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) i altres específics de cada Col·legi.

SOJ I TORN D’OFICI:

En total els ciutadans tenen a la Comunitat Valenciana al voltant de 50 Seus en què trobes servicis prestats pels col·legis d’Advocats a càrrec dels pressupostos de Torn d’Ofici.

En la Comunitat Valenciana són més de 3.500 lletrats adscrits al torn d’ofici. Hi ha servicis d’orientació jurídica específics en diverses matèries, com dret penitenciari, que es presta en el propi establiment penitenciari, o dependència.

S’establixen guàrdies d’assistència les 24 hores del dia en torn penal amb assistència al detingut, menors, estrangeria i violència de gènere, creant a més torns específics en algunes matèries.

Per a garantir l’especialització dels lletrats en les branques que trien, es permet, en tots els col·legis en què el nombre d’assumptes ho fa possible, l’elecció de l’especialitat que es desitge (civil, penal, penal amb causes greus, menors, família, social, causes amb jurat, contenciós administratiu, etc.).

A més, hi ha quasi un centenar de persones, empleades pels col·legis que treballen en relació a la gestió o assessorament en relació a l’Assistència Jurídica Gratuïta.

ASSISTÈNCIES EN 2014:

En el conjunt dels Col·legis en els respectius “servicis d’orientació jurídica” s’han dut a terme al voltant de 87.396 assessoraments a la ciutadania.

Els huit Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana aconseguixen un volum anual de tramitació de sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta superior a 113.000 expedients complets.

El nombre d’assistències realitzades a través dels SOJ´s i les Guàrdies ha sigut de 87.603 assistències i que es desglossa per Col·legis de la manera següent;

  • Col·legi d’Advocats d’Alcoi:             984
  • Col·legi d’Advocats d’Alacant:         478
  • Col·legi d’Advocats d’Alzira:            981
  • Col·legi d’Advocats d’Castelló:        545
  • Col·legi d’Advocats d’Elx:               213
  • Col·legi d’Advocats d’Orihuela:       911
  • Col·legi d’Advocats de Sueca:         600
  • Col·legi d’Advocats de València:      684