El Tribunal Constitucional reconeix el dret d’advocats i procuradors a recórrer en revisió el decret que fixa els seus honoraris

El ple del Tribunal Constitucional va dictar el passat 14 de març una sentència en la qual es declara per unanimitat la inconstitucionalitat i nul·litat del paràgraf tercer d’article 34.2, en el cas dels procuradors, i de l’incís “i tercer” del paràgraf segon i quart de l’article 35.2, en el cas dels advocats, de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (LEC), en la redacció donada per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial.

Com a conseqüència d’aquest dictamen, els advocats i els procuradors podran presentar recurs contra els referits decrets dels lletrats de l’Administració de Justícia. El recurs a presentar serà el de revisió, previst en l’article 454.bis de la Llei d’Enjudiciament Civil fins que el legislador es pronuncie sobre aquest tema

La resolució d’Alt Tribunal considera que l’exclusió de recurs enfront del decret dictat pel lletrat de l’Administració de Justícia fixant els honoraris de procurador i advocat, priva de l’accés al control jurisdiccional d’una decisió adoptada en el si d’un procés per un òrgan no investit de funció jurisdiccional i dóna lloc a l’inici del procediment d’execució, prescindint d’aqueix control i excloent a la part de la possibilitat d’impugnació.

SENTENCIA TC 14 DE MARZO DE 2019