Comissió permanent del CVCA

Funcions de la Comissió permanent

Conforme a l'article 16 de l'Estatut del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, les funcions de ple són:

a.)  L'administració, gestió i direcció ordinària del Consell. 

b.)  L'elaboració i remissió al ple en l'últim trimestre de l'exercici anterior del pressupost d'ingressos i despeses del Consell.

c.)  L'elaboració i remissió al ple de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior en el primer trimestre de l'any següent.

d)  Designar a la persona encarregada de coordinar cadascuna de les comissions existents dins del Consell.

e)  Totes aquelles altres competències del Consell Valencià que li siguen atribuïdes pel Ple del Consell.

 

EXCMA. SRA. Dª ÁNGELA COQUILLAT VICENTE
Presidenta

Vicedegana de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València

EXCM. SR. D. JESÚS SALVADOR MUÑOZ CARRASQUER
Tesorer
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Sueca
IL•LM. SR. D. FRANCISCO FERRER MARTÍNEZ
Secretari
Secretari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València
EXCM. SR. D. RICARDO DE LA ENCARNACIÓN ALBERO
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alcoi
EXCM. SR. D. FERNANDO CANDELA MARTÍNEZ
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alacant
EXCM. SR. D. AGUSTÍN FERRER OLASO
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alzira
EXCM. SR. D. MANUEL EUGENIO MATA PASTOR
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Castelló
EXCM. SR. D. VICENTE PASCUAL PASCUAL
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Elx
EXCM. SR. D. MANUEL ALMARCHA MARCOS
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Orihuela
EXCMA. SRA. Dª MARÍA AUXILIADORA BORJA ALBIOL
Vocal
Degana de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València