Convenis

Convenis suscrits amb CACSA

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE CIUTAT DE LES ARTS I LES CIENCIES S.A. I EL CONSELL VALENCIÀ DE COL·LEGIS D’ADVOCATS PER A L’ APLICACIO DE CONDICIONS ESPECIALS EN EL PREU DEL APARCAMENT.

Convenis suscrits amb la Generalitat

Acord de col·laboració entra la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats per a actuacions relacionades amb cursos de formació i divulgació en matèria de reformes democràtiques, drets i llibertats, mediació i accés a la justícia.

 • Firmants: La Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública i el President del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats.
 • Objecte: La realització d’actuaciones actuaciones relacionadas con cursos de formación i divulgación en materia de reformas democráticas, derechos i libertades, mediación i accéss a la justícia.
 • Duració: Conveni firmat el 7 d’agost del 2020. La seua duració és anual, des de la data de la seua firma i mantindrà la seua vigència fins al 31 de desembre del 2020.
 • Modificacions: Cap.
 • Obligats: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, i Consell Valencià de Col·legis d’Advocats.
 • Obligacions econòmiques: Cap.

Conveni de col·laboració entra la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats per a la concessió i gestió de la subvenció destinada a la indemnització de les actuacions corresponents a assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació per advocat/a de torn d’ofici i assistència lletrada al detingut/da o pres/a, funcionament dels servicis d’orientació jurídica (SOJ) i formació, arreplega en la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.

 • Firmants: La Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública i el president del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats.
 • Objecte: Obligació constitucional de garantir el dret a l’assistència jurídica gratuïta i assegurar l’accés a la justícia.
 • Duració: Conveni firmat en febrer del 2020. La seua duració és anual, des de la data de la seua firma i mantindrà la seua vigència fins al 31 de desembre del 2020.
 • Modificacions: Cap.
 • Obligats: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i Consell Valencià de Col·legis d’Advocats.
 • Obligacions econòmiques: Cap.

PROTOCOL PER A LA COORDINACIÓ DE LES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA COMUNITAT VALENCIANA

 • El protocol per a la coordinació de les actuacions en matèria de violència de gènere en l’àmbit de la Comunitat Valenciana és un document que explica l’organització de la resposta que es presta davant d’una situació de violència exercida contra les dones per raó del seu sexe i en concret; identifica institucions i persones a qui recórrer, en quin moment fer-ho, de quina manera i amb quin objecte; aclarix les competències i responsabilitats de cada una; i expressa el compromís assumit per cada una d’elles en la resposta a proporcionar.
 • Firmants: president de la Generalitat Valenciana, Delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i províncies, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Cominitat Valenciana, Fiscalia Superior de la Fiscalia de la Comunitat Valenciana i el president del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats.
 • Objecte: Proporcionar una resposta global a la problemàtica de la violència sobre les dones. Esta resposta global requerix l’actuació coordinada de tots agents que ostenten la titularitat dels recursos públics destinats a la prevenció, detecció, protecció i atenció a les víctimes i les seues filles i fills, aprofitant les sinergies i sumant tots els esforços.
 • Duració: Acord firmat el 21 de novembre del 2014. La seua validesa és d’un any prorrogable tàcitament, excepte denúncia expressa d’alguna de les parts.
 • Modificacions: Cap. És un acord ampli i obert, cridat a anar perfeccionant-se a través del desenrotllament pràctic de les actuacions previstes en el mateix. Orientades totes elles a la configuració d’un sistema integral d’atenció a la víctimes de la violència de gènere.