Deontologia

El Consell Valencià de Col·legis de l´Advocacia, en exercici de les seues competències per a revisar els acords dictats pels Col·legis d’Advocats en exercici de les seues potestats públiques, resol els recursos d’alçada que es presenten contra aquests acords que, en la seua major part, s’han dictat en l’àmbit del torn d’ofici i el sancionador.

En aquest sentit, les sancions imposades pels col·legis en els acords recorreguts es deriven, fonamentalment, del suposat incompliment dels principis deontològics establits en el Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola i en l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, per la qual cosa el Consell, en resoldre els recursos, estableix com ha d’interpretar-se aquesta normativa en relació a cadascun dels casos que se li presenten.

Igualment, en el cas que els recurrents es mostren disconformes també amb la resolució del Consell, aquests poden acudir a la via contenciós administrativa, sent la representació del Consell qui, en aquests casos, defensa la correcció de l’acord en seu judicial.

A més, el Consell actua com a òrgan instructor (no revisor) quan les queixes es presenten contra qualsevol dels membres de les Juntes de Govern dels Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, de manera que en aquests casos és el Consell el que, directament revisa si l’actuació d’aquests membres s’ajusta a les normes deontològiques i dicta l’oportuna resolució, que al seu torn és recurrible en alçada davant el Consell General de l’Advocacia Espanyola.

Com a resultat d’aquest treball, en el Consell s’han dictat les següents resolucions en els últims anys:

 

ANY 2018

Al llarg de l’any 2018 van tindre entrada un total de 346 Recursos d’alçada, interposats contra les resolucions dels diferents Col·legis d’Advocats que formen aquest Consell Valencià, així com 2 Recursos de Reposició, 1 Recurs Abstenció/Recusació, i s’han incoat 8 Expedients d’Informació Prèvia i 1 Expedient de Queixa. 

L’any 2018 es van resoldre:

368 Recursos d’alçada

     Inadmesos: 65.

       Desestimats: 230. 

        Estimats: 27. 

        Estimats parcialment: 38.

Desistits: 3.

Desaparició sobrevinguda: 3.

  Arxivat: 1.

Anul·lat: 1.

    6 Recursos de Reposició

      Inadmesos: 6.

    9 Expedients d’Informació Prèvia

     Arxivats: 9.

    1 Expedients de Queixa

       Arxivats: 1.

    1 Expedient d’Abstenció/Recusació

      Denegat: 1.

 

ANY 2019

Al llarg de l’any 2019 van tindre entrada un total de 294 Recursos d’alçada, interposats contra les resolucions dels diferents Col·legis d’Advocats que formen aquest Consell Valencià, així com 5 Recursos de Reposició, 4 Expedients de Queixa i 1 Expedient Disciplinari. S’han incoat 1 Expedient d’Informació Prèvia.

L’any 2019 es van resoldre:

315 Recursos d’alçada

     Inadmesos: 34.

       Desestimats: 230. 

        Estimats: 17. 

        Estimats parcialment: 24.

Desistits: 4.

Desaparició sobrevinguda: 4.

Suspensió del recurs: 2.

    6 Recursos de Reposició

      Inadmesos: 5.

       Desestimats: 1. 

    4 Expedients d’Informació Prèvia

     Arxivats: 3.

          Incompetència: 1.

    6 Expedients de Queixa

       Arxivats: 6.

    1 Expedient Disciplinari

       Imposar: 1.

    1 Recurs de Responsabilitat Patrimonial

      Desistits: 1.