El 97,6% de les sentències sobre clàusules sol en 2019 van ser favorables al client

El nombre d’assumptes pendents de resolució en els Jutjats de clàusules abusives va disminuir per tercera vegada consecutiva en l’últim trimestre de 2019 en aconseguir els 244.036, la qual cosa ha suposat una reducció del 3,47 per cent respecte al mateix període de 2018 -a la fi del qual es van comptabilitzar 252.834 assumptes pendents- i del 3,68 per cent respecte als 253.364 assumptes que quedaven per resoldre el passat 30 de setembre.
Els Jutjats especialitzats en accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals siga una persona física coneixen d’assumptes que es refereixen, entre altres, a clàusules sol, venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d’hipoteca o hipoteques multidivisa.
Des de la posada en marxa d’aquests òrgans especialitzats l’1 de juny de 2017, el nombre d’assumptes pendents no havia deixat d’augmentar de manera consecutiva fins al segon trimestre de l’any passat, període durant el qual per primera vegada es va experimentar una disminució, que va ser del 2,25 per cent. Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2019, la tendència s’ha mantingut a la baixa, gràcies en bona part a l’augment del nombre d’assumptes resolts.
En l’últim trimestre de 2019, els òrgans especialitzats en clàusules abusives van resoldre un total de 38.576 assumptes, la qual cosa suposa un 25,76 per cent més que en el mateix període de l’any anterior, en el qual el nombre d’assumptes resolts va ser de 20.673.
El nombre total d’assumptes resolts durant 2019 va ascendir a 141.643, xifra que llança una mitjana de 11.803 assumptes resolts al mes. Durant els dos anys i mig que porten en funcionament, els jutjats especialitzats en clàusules abusives han resolt un total de 243.550 assumptes.
Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2019, es van registrar un total de 29.305 nous assumptes, un 39 per cent menys que en el mateix trimestre de 2018. El total d’assumptes ingressats en els Jutjats especialitzats des de la seua entrada en funcionament ha sigut de 486.078.
Assumptes ingressats i resolts (per Comunitats Autònomes)
CC.AA. 4T 2019 TOTAL*
Ing. Res. Ing. Res.
Andalucía 5.627 7.988 105.767 41.626
Aragón 371 8.705 13.106 8.705
Asturias 622 992 13.352 12.649
Baleares 393 800 11.709 6.467
Canarias 1.341 3.162 29.775 19.113
Cantabria 1.095 1.560 11.798 6.675
C. y León 2.715 4.690 39.411 28.710
C-La Mancha 1.618 1.944 25.732 16.711
Cataluña 2.244 3.276 56.630 18.097
C. Valenciana 3.617 3.603 39.754 20.663
Extremadura 465 857 16.057 8.547
Galicia 864 1.266 16.045 8.486
Madrid 5.868 2.839 60.444 19.713
Murcia 681 1.004 12.659 6.684
Navarra 226 413 5.425 3.338
País Vasco 1.352 2.429 25.011 14.432
La Rioja 206 293 3.403 2.934
ESPAÑA 29.305 38.576 486.078 243.550

*Des de l’1 de juny de 2017

La taxa de resolució, en augment
La taxa de resolució a nivell nacional en l’últim trimestre de l’any va experimentar una nova millora situant-se en el 132% i superant per tercer trimestre consecutiu la barrera del cent per cent. Aquesta dada posa de manifest que entre octubre i desembre del passat any s’han resolt més assumptes dels que han ingressat pràcticament en tot el territori nacional.
La taxa global de resolució des de la posada en marxa dels Jutjats especialitzats, l’1 de juny de 2017, ja és del 50%, cinc punts percentuals més que a 30 de setembre de 2019, quan es va situar en el 45 per cent, i un 21,2 per cent més alta que a la fi de desembre de 2018, quan era del 28,8 per cent. Aquests òrgans judicials han resolt en total 243.550 assumptes, quasi la meitat dels 486.078 que s’han registrat en dos anys i mig.
La millora de la taxa de resolució d’assumptes s’ha produït en la major part dels territoris. Les dades recopilades per la Secció d’Estadística del Consell General del Poder Judicial indiquen que s’ha aconseguit o superat el cent per cent a totes les Comunitats Autònomes, a excepció de Madrid, que, no obstant això, ha experimentat una millora de cinc punts percentuals respecte al trimestre anterior sent el territori que major nombre de nous assumptes ha registrat. Les xifres són especialment positives a Aragó, la taxa de resolució de les quals és del 394 per cent, i a Canàries i Balears, on els òrgans especialitzats han mostrat una capacitat resolutiva superior al 200 per cent.
La taxa de resolució –que és el quocient entre el nombre d’assumptes resolts i el d’assumptes ingressats en un període determinat- posa en relació el volum d’entrada amb la capacitat resolutiva de l’òrgan judicial.
Taxa de resolució (per Comunitats Autònomes)
CC.AA. 4T 2019 TOTAL*
Andalucía 142 % 39%
Aragón 394% 66%
Asturias 159% 95%
Baleares 204% 55%
Canarias 236% 64%
Cantabria 142% 57%
C. y León 173% 73%
C-La Mancha 120% 65%
Cataluña 146% 32%
C. Valenciana 100% 52%
Extremadura 184% 53%
Galicia 147% 53%
Madrid 48% 33%
Murcia 147% 53%
Navarra 183% 62%
País Vasco 180% 58%
La Rioja 142% 86%
ESPAÑA 132% 50%

*Des de l’1 de juny de 2017

Per damunt de la mitjana nacional del trimestre s’han situat Aragó (394%); Canàries (236%); Balears (204%); Extremadura (184%); Navarra (183%); País Basc (180%); Castella i Lleó (173%); Astúries (159%); Galícia i Múrcia (147%); Catalunya (146%); i Andalusia, Cantàbria i La Rioja (142%).
Per davall de la taxa nacional del trimestre se situen Castella-la Manxa (120%), Comunitat Valenciana (100%) i Madrid (48%).
La taxa de resolució més alta, prenent com a referència la data de creació dels Jutjats especialitzats, és la d’Astúries (95%). Li segueixen La Rioja (86%); Castella i Lleó (73%); Aragó (66%); Castella-la Manxa (65%); Canàries (64%); Navarra (62); País Basc (58%); Cantàbria (57%); Balears (55%); Extremadura, Galícia i Múrcia (53%) i Comunitat Valenciana (52%), comunitats que en tots els casos tenen una taxa major a la mitjana nacional.
Per davall d’aqueixa mitjana, que és del 50%, se situen Andalusia (39%); Madrid (33%) i Catalunya (32%).
Les sentències
A l’últim trimestre de 2019, els jutjats especialitzats van dictar un total de 32.816 sentències, xifra que augmenta fins a les 198.762 sentències si es compten des de l’1 de juny de 2017. El 97,6 per cent de les dictades en el quart trimestre de l’any (32.032) van ser favorables al client.
Molt similar és el percentatge de recursos resolts a favor del client des que es van posar en marxa els Jutjats especialitzats: 192.604 sentències estimatòries (96,9 per cent).
El nombre de sentències dictades manté una tendència a l’alça des de la creació d’aquests òrgans. Les 32.816 sentències del quart trimestre de 2019 són un 27,39 per cent més que les 25.760 dictades en el mateix període de 2018.
Actuacions finals i decrets
Els assumptes que entren en els Jutjats especialitzats no sols conclouen quan es dicta sentència; també poden concloure per acte final o decret quan, per exemple, s’acumulen en un sol procediment diverses demandes referides a diferents clàusules de la mateixa hipoteca o es produeix la renúncia o el desistiment d’una de les parts.
Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre del passat any es van dictar 3.779 actuacions finals i 1.725 decrets. Des de l’1 de juny de 2017, les actuacions finals han sigut 25.405 i els decrets, 16.515.
Sentències dictades pels Jutjats especialitzats (per CC.AA.)
CC.AA. 4T 2019 TOTAL*
Andalucía 5.841 27.909
Aragón 1.079 6.769
Asturias 963 11.726
Baleares 718 4.815
Canarias 2.842 16.182
Cantabria 831 4.626
Castilla y León 4.436 25.782
Castilla-La Mancha 1.672 14.156
Cataluña 2.891 14.788
Comunidad Valenciana 3.157 16.757
Extremadura 833 7.192
Galicia 1.173 7.188
Madrid 2.533 17.130
Murcia 823 5.343
Navarra 362 2.514
País Vasco 2.378 13.163
La Rioja 284 2.722
ESPAÑA 32.816 198.762

*Des de l’1 de juny de 2017

Quadres d’evolució anual
L’evolució de les dades anuals 2017-2019 és la següent:
Assumptes ingressats i resolts (per CC.AA.)
CC.AA. 2017* 2018 2019
Ing. Res. Ing. Res. Ing. Res.
Andalucía 32.878 1.726 45.901 13.037 26.988 26.863
Aragón 5.050 526 5.905 3.236 2.151 4.943
Asturias 3.217 1.172 7.110 5.744 3.025 5.733
Baleares 2.878 316 5.293 2.152 3.538 3.999
Canarias 10.684 672 12.148 6.686 6.943 11.755
Cantabria 2.450 192 4.748 1.743 4.600 4.740
C. y León 12.114 1.735 15.077 9.555 12.220 17.420
C-La Mancha 8.389 656 10.277 6.970 7.066 9.085
Cataluña 19.848 735 24.839 6.569 11.943 10.793
C. Valenciana 12.953 1.166 14.307 7.102 12.494 12.395
Extremadura 5.504 513 7.703 3.882 2.850 4.152
Galicia 6.700 752 5.580 3.010 3.765 4.724
Madrid 14.262 1.148 24.952 8.010 21.230 10.555
Murcia 3.574 129 5.187 2.581 3.898 3.974
Navarra 2.039 243 1.988 1.623 1.398 1.472
País Vasco 7.069 925 10.600 5.819 7.342 7.688
La Rioja 1.211 255 1.172 1.327 1.020 1.352
ESPAÑA 150.820 12.861 202.787 89.046 132.471 141.643

*Des de l’1 de juny de 2017

Taxa de resolució (per CC.AA.)
CC.AA. 2017* 2018 2019
Andalucía 5,2% 28,4% 99,5%
Aragón 10,4% 54,8% 229,8%
Asturias 36,4% 80,8% 189,5%
Baleares 11% 40,7% 113%
Canarias 6,3% 55% 169,3%
Cantabria 7,8% 36,7% 103%
C. y León 14,3% 63,4% 142,6%
C-La Mancha 7,8% 67,8% 128,6%
Cataluña 3,7% 26,4% 90,4%
C. Valenciana 9% 49,6% 99,2%
Extremadura 9,3% 50,4% 145,7%
Galicia 11,2% 53,9% 125,5%
Madrid 8% 32,1% 49,7%
Murcia 3,6% 49,8% 101,9%
Navarra 11,9% 81,6% 105,3%
País Vasco 13,1% 54,9% 104,7%
La Rioja 21,1% 113,2% 132,5%
ESPAÑA 8,5% 43,9% 106,9%

*Des de l’1 de juny de 2017

Sentències dictades pels Jutjats especialitzats (per CC.AA.)
CC.AA. 2017* 2018 2019
Andalucía 764 8.342 18.803
Aragón 419 2.462 3.888
Asturias 992 5.425 5.309
Baleares 152 1.531 3.132
Canarias 450 5.408 10.324
Cantabria 138 1.501 2.987
Castilla y León 1.467 8.676 15.639
Castilla-La Mancha 501 5.735 7.920
Cataluña 493 5.399 8.896
Comunidad Valenciana 886 5.482 10.389
Extremadura 440 2.933 3.819
Galicia 496 2.447 4.245
Madrid 904 7.047 9.179
Murcia 77 2.041 3.225
Navarra 115 1.205 1.194
País Vasco 824 5.094 7.245
La Rioja 208 1.234 1.280
ESPAÑA 9.326 71.962 117.474

*Desde el 1 de junio de 2017