El BOE publica el nou Estatut General de l’Advocacia Espanyola

El nou Estatut General de l’Advocacia, que va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat 2 de març, ha sigut publicat hui en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El nou text entrarà en vigor el pròxim 1 de juliol de 2021, amb una normativa actualitzada que regula la professió i la dota d’un marc legislatiu modern i eficaç en substitució del qual regia des de l’any 2001. Pots consultar el text complet publicat en el BOE fent clic en el següent enllaç:
A proposta del Consell General de l’Advocacia Espanyola, el nou estatut, regula per primera vegada aspectes tan importants per a l’exercici de la professió com la prestació lliure de serveis en tot el territori nacional i europeu, desenvolupa de manera exhaustiva el dret al secret professional, que protegeix i reforça; i estableix el reconeixement exprés als col·legis de l’Advocacia a presentar denúncies davant el Consell General del Poder Judicial quan es produeixen reiterats retards injustificats en els jutjats i tribunals i quan es produïsquen conductes que afecten la llibertat o independència d’un lletrat i aquesta s’haja vist emparada per la institució col·legial.
Aquest Estatut va ser aprovat pel CGAE l’any 2013 i regula de forma molt específica aspectes com la transparència en la gestió i el funcionament dels Consells i Col·legis de l’Advocacia, així com l’obligació d’adaptar l’accés a la informació dels professionals i de la ciutadania a través dels mitjans tecnològics oportuns. Avançant-se en la seua redacció original diversos anys a la situació actual causada per la pandèmia, l’estatut recull fins i tot la prestació dels serveis a través de mitjans telemàtics.
El text també dedica especial atenció a la publicitat dels serveis professionals, reconeixent un principi de llibertat però establint uns certs límits deontològics clars, com l’obligació d’abstindre’s de garantir resultats o d’incitar al conflicte. En ell es recull també el procediment de reclamació i tot el sistema deontològic de la professió, al qual s’exigeix el principi de transparència a través dels consells i col·legis de l’advocacia.
En el relacionat amb la formació, a més de reconéixer i confirmar el treball de les escoles de pràctica jurídica, el nou estatut afirma el dret i deure dels advocats de seguir una formació continuada que els capacite permanentment per al correcte exercici de la seua activitat professional. Així mateix, reconeix el dret dels lletrats a accedir a una especialització.
El nou estatut també és molt exhaustiu en el reconeixement dels drets dels consumidors. Estableix l’obligació que els professionals s’identifiquen amb claredat mitjançant el seu nom i número de col·legiació, així com exposant en les seues comunicacions el col·legi al qual pertanyen. Així mateix, reitera l’obligació d’anticipar el càlcul aproximat de quins seran els honoraris, a través de fulles per encàrrec o mig similar, i estableix un sistema de reclamacions a través dels consells i col·legis de l’advocacia.