El CGPJ, el Ministeri de Justícia i la Fiscalia acorden els serveis essencials en l’Administració de Justícia durant la fase de contenció de la pandèmia del COVID-19

  • L’òrgan de govern dels jutges contempla l’extensió d’escenari 3 a tot el territori nacional en funció del contingut del decret llei en el qual demà es declararà l’estat d’alarma.
El Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i la Fiscalia General de l’Estat han acordat hui el catàleg de serveis essencials en l’Administració de Justícia, a l’espera de les mesures concretes contingudes en el decret llei en el qual demà el Consell de Ministres aprovarà la declaració de l’estat d’alarma anunciat pel president del Govern en relació amb la pandèmia de coronavirus COVID-19.
En funció del contingut d’aqueix decret, l’òrgan de govern dels jutges contempla l’extensió a tot el territori nacional de l’escenari 3 definit per la Comissió Permanent del CGPJ en l’acord amb el qual s’ha completat la instrucció aprovada el passat 11 de març, que aquest matí s’ha aplicat al País Basc, la Comunitat de Madrid i els partits judicials d’Haro (La Rioja) i Igualada (Barcelona) a la vista de les disposicions adoptades allí per les autoritats sanitàries en les últimes hores.
En aqueix escenari es preveu la suspensió de les actuacions judicials programades i dels terminis processals, garantint els serveis essencials de l’Administració de Justícia, segons els acords pel CGPJ, el Ministeri de Justícia i la Fiscalia i que consisteixen en les següents actuacions:
1. Qualsevol actuació judicial que, de no practicar-se, poguera causar perjudici irreparable.
2. Internaments urgents de l’article 763 de la LEC.
3. L’adopció de mesures cautelars o altres actuacions inajornables, com les mesures de protecció de menors de l’articule 158 CC.
4. Els jutjats de violència sobre la dona realitzaran els serveis de guàrdia que els corresponguen. En particular hauran d’assegurar el dictat de les ordres de protecció i qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona i menors.
5. El Registre Civil pararà atenció permanent durant les hores d’audiència. En particular, hauran d’assegurar l’expedició de llicències d’enterrament, les inscripcions de naixement en termini peremptori i la celebració de matrimonis de l’articule 52 CC.
6. Les actuacions amb detingut i unes altres que resulten inajornables, com a adopció de mesures cautelars urgents, aixecaments de cadàver, entrades i registres, etc.
7. Qualsevol actuació en causa amb presos o detinguts.
8. Actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària.
9. En l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, les autoritzacions d’entrada sanitàries, urgents i inajornables, drets fonamentals la resolució dels quals tinga caràcter urgent, mesures cautelarísimas i cautelars que siguen urgents, i recursos contenciós-electoral.
10. En l’ordre jurisdiccional social, la celebració de judicis declarats urgents per la llei i les mesures cautelars urgents i preferents, així com els processos de EREs i ERTEs.
11. En general, els processos en els quals s’al·legue vulneració de drets fonamentals i que siguen urgents i preferents (és a dir, aquells l’ajornament dels quals impediria o faria molt onerosa la tutela judicial reclamada).
12. El/la President/a del Tribunal Superior de Justícia, el/la President/la de l’Audiència Provincial i el/la Jutge/a Degà/a adoptaran les mesures que procedisquen relatives al cessament d’activitat en les dependències judicials en què es troben les seues respectives seus, i tancament i/o desallotjament de les mateixes en cas que procedira, posant-ho en coneixement i en coordinació amb la Comissió de Seguiment competent.