El CGPJ estableix les directrius per a garantir el servei públic judicial adaptat a les recomanacions de les autoritats sanitàries

  • La Comissió Permanent aprova una instrucció que contempla dos escenaris, un general i un altre per als territoris en els quals s’hagen establit mesures especialment intenses per a limitar la propagació del coronavirus COVID-19
  • En l’escenari 2, els jutges podran suspendre actuacions processals ja acordades per raons sanitàries, la qual cosa precisarà de prèvia autorització del president del TSJ o de l’Audiència Nacional i de ratificació posterior pel Consell
  • Es constitueix una Comissió de Coordinació i Seguiment que podrà proposar noves mesures a la vista de les recomanacions sanitàries i de les incidències que comuniquen els presidents dels diferents tribunals
  • Entre les recomanacions generals s’inclouen les mesures de conciliació de la vida personal i laboral, el teletreball o la dispensa de l’ús de la toga per als advocats
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha aprovat hui en sessió extraordinària una instrucció d’actuacions judicials que té per objecte garantir el servei públic judicial, adaptat a les recomanacions de les autoritats sanitàries en relació amb l’epidèmia de coronavirus COVID-19.
La instrucció consta de dues parts, una informativa amb les recomanacions de protecció individual i col·lectiva enfront de la malaltia i una altra que estableix directrius en relació amb l’actuació judicial en funció de diferents escenaris: (1) un general per a tot el territori nacional i (2) un altre per als territoris en els quals s’hagen establit mesures especialment intenses per a limitar la propagació i el contagi de la malaltia. Sota la direcció de la Comissió Permanent, es constitueix una Comissió de Coordinació i Seguiment que estarà integrada pel Secretari General, el Gabinet de la Presidència, el Gabinet Tècnic, el Servei d’Inspecció, l’Oficina de Comunicació, el Servei de Personal Judicial i la Secció de Prevenció de Riscos de la Carrera Judicial.
A la vista de les instruccions i recomanacions que dicten les autoritats sanitàries a cada moment i de les incidències que vagen comunicant els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia, podran adoptar-se noves mesures per la Comissió Permanent.
Els objectius que es persegueixen amb les instruccions acordades hui són, d’una banda, minimitzar els contactes interpersonals que puguen afavorir la transmissió del coronavirus en dependències judicials o en ocasió de la prestació del servei públic judicial i ajustar la prestació d’aquest servei a les indicacions emanades de les autoritats sanitàries, promovent la coordinació de les diferents instàncies amb competències en l’àmbit de l’Administració de Justícia; i per un altre evitar actuacions unilaterals i descoordinades.
Mesures de protecció
La instrucció recull les mesures de protecció individual enfront de la malaltia recomanades per les autoritats sanitàries, entre elles realitzar una higiene de mans freqüent, evitar el contacte amb persones que mostren signes d’afecció respiratòria o mantindre una distància d’un metre amb elles.
A més, i per a l’àmbit específic de l’Administració de Justícia es recomanen l’aplicació de mesures de conciliació entre la vida personal i laboral (permisos i autoritzacions), el foment del teletreball per a les membres de la Carrera Judicial que en funció de les seues característiques personals o estat biològic conegut puguen ser considerades com especialment sensibles (embaràs, patologies prèvies, medicació…); o la dispensa de l’ús de la toga per als advocats en els actes processals en els quals aquest siga preceptiu.
Escenari 1
Les mesures a adoptar en l’escenari 1 o escenari general inclouen la realització dels assenyalaments amb temps suficient entre ells perquè no hi haja una gran afluència de parts i de professionals esperant la celebració de vistes en un espai comú; la restricció temporal de l’assistència de públic als actes processals -limitant-la a un nombre de persones que permeta mantindre una distància de seguretat d’un metre- i la utilització en la mesura que siga possible del sistema de videoconferència.
La instrucció identifica un catàleg d’activitats o situacions de risc amb les corresponents recomanacions (per exemple, la distribució de les cites de presentació periòdica d’investigats i/o condemnats en diferents dies i llocs).
Escenari 2
L’escenari 2 comprén els territoris en els quals s’hagen establit mesures especialment intenses per a limitar la propagació i el contagi pel coronavirus.
La determinació dels territoris en els quals hagen d’adoptar-se les mesures contemplades en aquest escenari serà competència de la Comissió Permanent del CGPJ, de conformitat amb les decisions que a cada moment adopten les autoritats sanitàries.
A més de les mesures incloses en l’escenari 1, es contempla per a aquest escenari la possibilitat que els jutges acorden la suspensió de terminis processals i d’actuacions processals ja acordades per raons sanitàries. Aquests casos precisaran de l’autorització del president del tribunal corresponent i de la ratificació posterior de la Comissió Permanent, sense perjudici de la seua execució immediata.
Suspensió de les activitats de Formació Contínua
D’altra banda, el CGPJ ha acordat suspendre des de hui i fins al pròxim 13 d’abril les activitats programades pel Servei de Formació Contínua de l’Escola Judicial. Aquestes activitats, consistents en la celebració d’una vintena de cursos de formació, implicaven el desplaçament de membres de la Carrera Judicial destinats en altres territoris fins a Madrid.