El CGPJ prorroga fins a final d’any el pla d’especialització de Jutjats en matèria de clàusules abusives

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat prorrogar per sis mesos, fins al pròxim 31 de desembre, el pla d’urgència adoptat per a fer front a les demandes d’accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals siga una persona física, consistent en l’especialització en esta matèria d’un Jutjat per província -i un en cada una de les principals illes dels dos arxipèlegs-.

Els assumptes de què coneixen estos Jutjats es referixen, entre altres, a clàusules sòl, venciment anticipat, interessos moratoris, gastos de formalització d’hipoteca o hipoteques multidivisa.

El pla d’urgència, que té com a objectiu donar una millor resposta a este tipus de litigiositat oferint solucions que doten al sistema civil de seguretat jurídica, va ser aprovat el 25 de maig de 2017 i va entrar en funcionament l’1 de juny següent per un període inicial de set mesos, atribuint als Jutjats especialitzats competència exclusiva i no excloent per a conéixer de la matèria.

El 28 de desembre de 2017, la Comissió Permanent va adoptar un nou pla que permetera, mantenint l’atribució de la competència exclusiva a determinats Jutjats, establir si és el cas també l’excloent en aquelles províncies en què l’impacte del repartiment dels altres assumptes entre els òrgans jurisdiccionals de l’orde civil així ho possibilitara, a fi d’una major eficàcia en la resolució del conjunt dels assumptes civils.

A falta de pocs dies per a la data de finalització, el pròxim 30 de juny, d’este segon pla, s’ha constatat que el nombre d’assumptes resolts pels Jutjats especialitzats en el primer trimestre de 2018 respecte a l’últim de 2017 s’ha incrementat en un 60,5 per cent, mentres que la xifra d’assumptes ingressats ha disminuït en un 25,6 per cent

Informe favorable del Ministeri de Justícia

De conformitat amb el que preveu l’article 98.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l’adopció pel Consell General del Poder Judicial de les mesures d’atribució de coneixement de determinades classes o matèries d’assumptes a un o més Jutjats del mateix orde jurisdiccional requerix de l’informe favorable del Ministeri de Justícia.

Este departament va emetre el passat 20 de juny un informe favorable a la pròrroga del pla d’urgència en què assenyala que es pot concloure que l’especialització de Jutjats està aconseguint complir amb el que es pretenia: s’ha evitat que més de 250.000 demandes suposaren una llosa per a tota la jurisdicció civil, les resolucions estan sent unívoques i s’està oferint als ciutadans una resposta única per part de l’Administració de Justícia

El CGPJ també ha demanat informes de les comunitats autònomes amb competències transferides en matèria de Justícia -andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, Madrid, Navarra, País Basc i La Rioja- i dels Tribunals Superiors de Justícia.”