Funcions

Segons l’article 7 de l’Estatut del Consell Valencià corresponen a este les funcions següents:

 • Elaborar, aprovar i modificar el seu propi Estatut i els seus reglaments de règim interior.
 • Resoldre en via administrativa els recursos que s’interposen contra els actes i acords dels Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana i els de reposició que s’interposen contra el propi Consell.
 • Conéixer i resoldre els expedients disciplinaris que s’instruïsquen contra membres de les Juntes de Govern dels Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana i del propi Consell Valencià.
 • Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar equitativament la participació dels Col·legis en els gastos del Consell.
 • Informar els projectes de lleis que es presenten a les Corts Valencianes i els projectes de normes del Govern Valencià que es referisquen o afecten els Col·legis d’Advocats o a l’exercici de l’advocacia.
 • Informar amb caràcter preceptiu els projectes de fusió, absorció, segregació, canvi de denominació i dissolució dels Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, excepte aquells casos en què ho impose directament la llei.
 • Dins de la seua competència, fomentar, crear i organitzar institucions, servicis i activitats que tinguen com a objecte la promoció cultural, l’assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme, el foment de l’ocupació i altres actuacions pertinents.
 • Homologar les escoles de pràctica jurídica radicades en l’àmbit d’esta Comunitat, d’acord amb els criteris que establisca el mateix Consell, i supervisar i comprovar la correcta activitat de les mateixes.
 • Regular per als Advocats de la Comunitat Valenciana que exercisquen ocasionalment, dins de la Comunitat, en un territori diferent del de col·legiació, l’obligació de comunicar als Col·legis diferents del de la seua col·legiació l’actuació en el seu àmbit territorial.
 • Establir relacions de col·laboració i subscriure convenis de cooperació amb les Administracions Públiques i amb altres corporacions i entitats públiques i privades que afecten la professió de l’Advocacia.
 • Conéixer i dirimir els conflictes que puguen suscitar-se entre els Col·legis d’Advocats valencians, sense perjuí d’ulterior recurs contenciós administratiu.
 • Elaborar les normes deontològiques comunes a la professió de l’Advocacia i vetlar pel seu compliment, sense perjuí de les competències de cada Col·legi.
 • Coordinar i, en la mesura que es puga, unificar les normes orientatives d’honoraris professionals dels advocats pertanyents als Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la competència de cada Col·legi.
 • Adoptar les mesures necessàries perquè els Col·legis complisquen les resolucions del propi Consell Valencià dictades en matèries de la seua competència.
 • Procurar la igualtat de l’exercici professional per a tots els Advocats col·legiats, dins de l’àmbit autonòmic, evitant qualsevol actuació contrària al dit principi.
 • Facilitar l’exercici professional de l’Advocacia dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Fomentar la formació professional, programant i desenrotllant a este efecte les activitats precises.
 • Editar publicacions i treballs de caràcter jurídic i especialment sobre la legislació de la Comunitat Valenciana i jurisprudència dels seus tribunals.
 • Perseguir i denunciar l’intrusisme professional en l’àmbit territorial.
 • Convocar i celebrar jornades, reunions i Congressos relacionats amb el Dret comú, amb el Dret valencià i amb l’exercici professional de l’advocacia.
 • Fomentar la publicitat institucional de l’Advocacia en l’àmbit territorial, així com regular la publicitat personal dels advocats, que en tot cas haurà de respectar les normes deontològiques de la professió.
 • Adoptar les mesures oportunes per a completar provisionalment les Juntes de Govern dels Col·legis quan es produïsquen les vacants de la mitat o més dels càrrecs d’aquelles. La Junta provisional així constituïda exercirà les seues funcions fins que prenguen possessió els designats en virtut d’elecció.
 • Conéixer les reclamacions sobre el compliment de les condicions exigides en les lleis i en els estatuts respectius per a la presentació i proclamació de candidats per als càrrecs de les Juntes de Govern dels Col·legis.
 • Realitzar totes les activitats es que consideren d’interés per a la professió de l’Advocacia.
 • Triar representants de l’advocacia per a participar en els consells i organismes consultius de la Comunitat Valenciana, quan fora requerit per a això o estiguera així establit.
 • Portar un registre de sancions que afecten els advocats incorporats als col·legis de la Comunitat Valenciana.
 • Elaborar i mantindre actualitzat el cens dels Advocats incorporats als Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana integrats en el Consell publicant l’oportuna guia dels mateixos.
 • Designar els representants de l’Advocacia en la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, i en els altres òrgans de l’Administració de Justícia o del Consell General del Poder Judicial, d’àmbit autonòmic, quan així estiga establit.
 • Rebre comunicació de les modificacions estatutàries i la composició dels òrgans de govern dels Col·legis d’Advocats integrats en el Consell, resolent aquelles qüestions que puguen suscitar conflictes.
 • Crear, regular i atorgar distincions per a premiar els mèrits contrets al servici de l’advocacia o en el seu exercici.