La presidenta del TSJCV acorda suspendre els terminis processals i les actuacions judicials no urgents

 • L’acord ha sigut adoptat aquesta vesprada després de l’anunci de l’Estat d’Alarma pel president del Govern.
 • La mesura segueix els criteris sobre serveis essencials en l’Administració de Justícia fixats pel CGPJ.
La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de l’Oliva, ha acordat aquesta vesprada la suspensió generalitzada dels terminis processals i totes aquelles actuacions judicials programades que no tinguen la consideració d’urgents o essencials, davant la “situació generada per l’expansió del COVID-19”.
Aquest acord ha sigut adoptat per raons d’urgència de conformitat amb el que es preveu en els articles 160.7 de la Llei orgànica del Poder Judicial i 54.1 g) del Reglament número 1/2000, de 26 de juliol, dels Òrgans de Govern dels Tribunals.
La mesura s’ha pres després de l’anunci de la declaració de l’Estat d’Alarma per part del president del Govern i a partir de les instruccions dictades per la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).
La suspensió de terminis processals i actuacions judicials estarà en vigor fins hui que concrete el CGPJ i haurà de ser ratificat tant per aquesta institució de govern dels jutges com per la Sala de Govern del TSJCV, sense perjudici de la seua execució immediata.
La mesura segueix els criteris fixats pel propi Consell per a garantir els serveis essencials de l’Administració de Justícia. Per això s’assegurarà el compliment de les següents actuacions:
 1. Qualsevol actuació judicial que, de no practicar-se, poguera causar perjudici irreparable.
 2. Internaments urgents de l’article 763 de la LEC.
 3. L’adopció de mesures cautelars o altres actuacions inajornables, com les mesures de protecció de menors de l’articule 158 CC.
 4. Els jutjats de violència sobre la dona realitzaran els serveis de guàrdia que els corresponguen. En particular hauran d’assegurar el dictat de les ordres de protecció i qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona i menors.
 5. El Registre Civil pararà atenció permanent durant les hores d’audiència. En particular, hauran d’assegurar l’expedició de llicències d’enterrament, les inscripcions de naixement en termini peremptori i la celebració de matrimonis de l’articule 52 CC.
 6. Les actuacions amb detingut i unes altres que resulten inajornables, com a adopció de mesures cautelars urgents, aixecaments de cadàver, entrades i registres, etc.
 7. Qualsevol actuació en causa amb presos o detinguts.
 8. Actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària.
 9. En l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, les autoritzacions d’entrada sanitàries, urgents i inajornables, drets fonamentals la resolució dels quals tinga caràcter urgent, mesures cautelarísimas i cautelars que siguen urgents, i recursos contenciós-electoral.
 10. En l’ordre jurisdiccional social, la celebració de judicis declarats urgents per la llei i les mesures cautelars urgents i preferents, així com els processos de EREs i ERTEs.
 11. En general, els processos en els quals s’al·legue vulneració de drets fonamentals i que siguen urgents i preferents (és a dir, aquells l’ajornament dels quals impediria o faria molt onerosa la tutela judicial reclamada).
 12. El/la President/a del Tribunal Superior de Justícia, el/la President/la de l’Audiència Provincial i el/la Jutge/a Degà/a adoptaran les mesures que procedisquen relatives al cessament d’activitat en les dependències judicials en què es troben les seues respectives seus, i tancament i/o desallotjament de les mateixes en cas que procedira, posant-ho en coneixement i en coordinació amb la Comissió de Seguiment competent.
  Aquest acord ha sigut notificat a tots els jutges i magistrats, secretaris coordinadors provincials, la Fiscalia Superior de la Comunitat Valenciana, Ministeri de Justícia, Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, els col·legis professionals, Institut de Medicina Legal, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Associacions Judicials i altres operadors jurídics.