La Unitat d’Assistència Social comença a funcionar a la Ciutat de la Justícia de València

Ahir es va posar en funcionament la Unitat d’Assistència Social que des d’ara prestarà servei a la Ciutat de la Justícia de València. Una oficina creada per la Conselleria de Justícia amb la finalitat d’atendre les necessitats requerides en l’àmbit social d’aquelles persones que siguen derivades pels propis jutjats. Es tracta que en aquesta oficina el treballador social actue com a professional d’enllaç entre els Jutjats i els organismes i serveis de protecció social i institucions i serveis assistencials, pretenent amb això oferir un tractament integral del problema social.

La nova Unitat compta amb un treballador social que actua com a professional d’enllaç entre els jutjats, els organismes i serveis de protecció social, així com amb les institucions i serveis assistencials, amb la finalitat d’abordar un tractament integral del problema social detectat. D’aquesta manera, es pot informar i assessorar les persones derivades dels jutjats sobre els recursos assistencials disponibles, complint, entre altres funcions, la de proporcionar informació sobre l’existència de places en centres de rehabilitació, inserció social, rehabilitació psicosocial, matern infantils, atenció a la dona, etc.

La Unitat està situada en una oficina, habilitada a aquest efecte, enfront del despatx de la Direcció del Servei Comú d’Actes de Comunicació (SCAC). Qualsevol jutjat de la Ciutat de la Justícia de València de la classe que siga podrà efectuar les oportunes consultes o derivacions.