L’Advocacia espanyola exigix immediatament el cessament de les repatriacions de menors sense garanties jurídiques

A la llum de les devolucions d’immigrants marroquins menors d’edat dutes a terme en els últims dies, la subcomissió d’Estrangeria del Consell General de l’Advocacia Espanyola vol fer públiques les següents consideracions de caràcter legal:

El Tribunal Constitucional espanyol, en dos sentències del 22 de desembre de 2008 van reconéixer als menors marroquins el dret a oposar-se judicialment a la seua repatriació, al tindre “capacitat i maduresa suficiente” per a impugnar davant de la Justícia decisions que perjudiquen els seus interessos.

Esta decisió del TC, patrocinat pel nostre premi drets humans del CGAE, Nacho de la Mata, garantiria a partir de 2008 el dret a la tutela judicial efectiva dels menors estrangers tutelats per l’Administració Pública, fins a eixe moment amb falta de capacitat processal per a recórrer decisions contràries als seus interessos sense el consentiment dels seus tutors.

Sala Primera. SENTENCIA 184/2008, de 22 de diciembre (BOE núm. 21 de 24 de enero de 2009)

Tipus de Procés Recurs d’empara 3321-2007

Síntesi Descriptiva Promogut per l’associació Coordinadora de barris per al seguiment de menors i jóvens enfront de la Sentència de la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que, en grau d’apel·lació, va inadmetre la seua demanda contra el Delegat del Govern a Madrid sobre la repatriació d’un menor al Marroc (STC 183/2008) .

Síntesi Analítica Vulneració del dret a la tutela judicial efectiva (accés a la justícia) : falta de legitimació activa d’una associació apreciada ignorant el seu legítim interés, i que impedix obtindre un pronunciament judicial sobre les vulneracions adduïdes als drets fonamentals d’un menor d’edat.

Sala Primera. SENTENCIA 183/2008, de 22 de diciembre (BOE núm. 21 de 24 de enero de 2009)

Tipus de Procés Recurs d’empara 3319-2007

Síntesi Descriptiva Promogut per B.E. enfront de la Sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que, en grau d’apel·lació, va inadmetre la seua demanda contra el Delegat del Govern a Madrid sobre la seua repatriació al Marroc.

Síntesi Analítica Vulneració del dret a la tutela judicial efectiva (accés a la justícia): inadmissió de demanda contenciós-administrativa per falta de capacitat d’un menor d’edat, i denegació d’un defensor judicial per contradicció d’interessos amb l’Administració de tutela, que impedixen que siga escoltada en l’adopció de mesures que afecten la seua esfera personal (STC 221/2002) .

  Ver pdf del BOE

L’Administració es fonamenta per a la repatriació col·lectiva d’estos menors en un Conveni Bilateral entre el Regne d’Espanya i el Regne del Marroc sobre la cooperació en l’àmbit de la prevenció de l’emigració il·legal de menors no acompanyats, la seua protecció i el seu retorn concertat, fet a Rabat el 6 de març de 2007 i publicat en el BOE «BOE» núm. 70, de 22 de març de 2013, pàgines 22750 a 22753 (4 ps.) que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2012, firmat pel llavors ministre Jesús Caldera Sánchez-Capitán (Ministre de Treball i Assumptes Socials).

La qüestió que s’alça ara és si un retorn col·lectiu com el que es planteja respecta no sols la legislació i els convenis internacionals de què Espanya és signatària sinó també les sentències del propi Tribunal Constitucional que van consagrar el dret del menor a ser escoltat en tot procediment que comporte la seua repatriació. El procés, segons la legislació espanyola i els pronunciaments del nostre Tribunal Constitucional, ha de ser individualitzat i garantir a més que els menors, que en la majoria dels casos es puguen negar a tornar al seu país, siguen informats del seu retorn i dels drets que els assistixen, entre ells ser escoltats. Tampoc poden ser tornats sense que es realitze en tot este procediment una avaluació de l’interés superior del menor.

L’advocacia també dubta sobre el compliment dels propis requisits impostos en el Conveni per ambdós parts. Entre els requisits de l’acord bilateral amb El Marroc per a executar les repatriacions s’exigix primer la reunificació amb els seus familiars, fet que ha de ser constatat en els processos administratius individuals i si no fóra possible i després de garantir-se per ambdós parts la repatriació a centres de menors, s’ha de garantir que eixe centre d’acollida a què siguen derivats compte amb recursos materials i humans suficients o la creació d’un comité de seguiment.

L’advocacia té constància que Save the Cildren ja s’havia entrevistat amb la immensa majoria d’estos xiquets acollits i es va constatar que molts han arribat a Espanya fugint de situacions de violència, explotació laboral, sexual o maltractament.

L’advocacia està preocupadísima perquè es puguen estar repatriant xiquets i xiquetes especialment vulnerables i que no li hagen donat la informació o facilitat la possibilitat de sol·licitar protecció internacional.

L’advocacia espanyola es pregunta si en cada un dels casos individuals:

S’ha escoltat al menor?

Se li ha notificat al menor per resolució el cessament de la protecció en el sistema de protecció de la CCAA?

S’ha creat el Comité de seguiment i per qui està compost conforme a l’article 6 del Conveni?

S’ha constatat per este comité o per l’entitat pública o el Ministeri d’Interior que les condicions de la reunificació familiar efectiva del menor o la seu entrega a càrrec d’una institució de tutela amb totes les garanties, salvaguardant-se l’interés superior del menor?

Les autoritats competents espanyoles i marroquines han establit un dispositiu d’acollida dotat amb recursos materials i humans qualificats, tant públics com privats o que procedisquen d’ONGs que treballen en l’àmbit de la protecció i de la repatriació de menors, conforme al Conveni Bilateral?

El contingut essencial del dret a ser escoltada en l’esfera administrativa i la jurisdicció està emparada a l’art. 24.1 CE, que garantix i possibilita a qualsevol menor, amb capacitat i maduresa suficient, instar als òrgans administratius de tutela i als òrgans judicials, en qualsevol orde jurisdiccional, la defensa d’interessos que afecten la seua esfera personal, inclús contra la voluntat dels que exercisquen la seua representació legal.

Pujar a una furgoneta als menors sense explicar-los la decisió i traslladar-los a la frontera, vulnera el dret internacional i el dret a la tutela judicial efectiva en el seu vessant administratiu i jurisdiccional produint-se situacions de fet que vulneren l’article 24 de la Constitució i l’interés superior del menor consagrat en tots els tractats internacionals sobre els xiquets.

L’advocacia espanyola dubta que s’estiguen repatriant els menors complint estrictament els convenis internacionals i el propi Conveni Bilateral, i s’estiga preservant l’interés superior del menor, per la qual cosa sol·licita immediatament el cessament de les repatriacions.