L’Advocacia valenciana reivindica la capacitat normativa en matèria de Dret Civil per part de la Comunitat Valenciana

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats reivindica la capacitat normativa en matèria de dret civil per part de la Comunitat Valenciana, tal com establix el seu estatut d’Autonomia i reclama la definitiva extinció de tots els efectes jurídics dels Decrets de Nova Planta que deriven de les recents sentències del Tribunal Constitucional.

  

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 7, d’acord amb la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2006 de 10 d’abril, forma part del bloc de constitucionalitat d’Espanya i va atribuir competències a la Generalitat Valenciana per a la recuperació dels continguts corresponents als Furs de l’històric Regne de València, en harmonia amb la Constitució.

En exercici i desenvolupament de les competències atribuïdes per l’Estatut d’Autonomia, les Corts Valencianes van iniciar el procés de recuperació i actualització del dret civil valencià, promulgant les Lleis 10/2007 de règim econòmic matrimonial, 58/2011 de relacions familiars i 56/2012 d’unions de fet.

Les recents sentències 82, 110/2016 i 192/2016 del Tribunal Constitucional, comporten la radical negació de la capacitat normativa en matèria de dret civil de la Comunitat Valenciana, suposen desconéixer i ignorar de facto el que regula respecte d’això pel vigent estatut d’autonomia, i ens conduïxen a una situació en què de fet els Decrets de Nova Planta tornen a desplegar amb plenitud els seus efectes en la nostra terra.

Hui tornen a ser efectives les paraules del Rei Felip V, en el seu Decret de Nova Planta de 29/6/1.707, quan va disposar la pèrdua dels furs, privilegis, exempcions i llibertats de què gaudien els habitants de l’antic Regne de València, així com la imposició de les lleis, usos, costums i tribunals de Castella, per la circumstància del just dret de la conquista del dit Regne de València, amb motiu de la seua rebel·lió.

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats vol afirmar la capacitat normativa en matèria de dret civil per part de la Comunitat Valenciana, tal com establix el seu estatut d’Autonomia i reclama la definitiva extinció de tots els efectes jurídics dels Decrets de Nova Planta.

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, com a legítim representant de l’advocacia valenciana, vol alçar la seua veu en defensa del dret valencià, de la nostra capacitat normativa, en el context de l’Espanya constitucional.

Jornada Dret Civil Valencià i Reforma de la Constitució Espanyola

Ens sentim units a totes les actuacions dutes a terme per les entitats públiques i privades que en estes dates vénen reclamant el respecte a la capacitat normativa dels valencians en matèria de dret civil, com és el cas de la Jornada celebrada hui a Alcoi i organitzada per la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana i l’Associació de Juristes Valencians.

Consell Valencià de Col·legis d’Advocats