LLEI 4/2019 de 22 de febrer de 2019, de la Generalitat Valenciana, dóna llum verda a la Conselleria per a sancionar amb fins a 150.000.-€ per intrusisme professional

Nota de premsa del Col·legi d’Advocats d’Oriola

El passat 22 de febrer, el ple de les Corts va aprovar per unanimitat la Proposició de Llei que modifica l’article 21 de la Llei 6/1997, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de fer un pas més en la lluita contra l’intrusisme professional. Aquesta llei és la 4/2019, de la Generalitat Valenciana, publicada en el DOGV el passat 27 de febrer, modifica la llei 6/1997, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

Aquesta modificació respon a una insistent demanda de tots els col·legis professionals de la nostra comunitat, entre els quals s’inclou el col·legi d’advocats d’Oriola, que lluita cada dia per a reprimir d’aquestes pràctiques il·legals en la defensa de les víctimes i de la bona imatge de l’advocacia, interessada sempre a prestigiar i afavorir la qualitat dels serveis jurídics-legals que puga rebre qualsevol ciutadà.

A través d’aquesta modificació legislativa, i sense perjudici de l’article 403 del codi penal, que preveu la imposició de penes de fins a dos anys de presó per tals pràctiques il·lícites, es confereixen més garanties enfront dels ciutadans, ja que s’atorga potestat sancionadora, a la Generalitat Valenciana per a sancionar com a infracció molt greu, a tots aquells que realitzen activitats pròpies de la professió d’advocat, amb independència de qual siga la seua denominació o de com es publiciten, puix que en moltes ocasions s’utilitzen termes estrangers amb connotacions jurídiques com “solicitors” “legal advisors” “ legal assistants” “legal experts” “convenyancing experts” entre altres, amb l’única fi d’ocultar baix dites denominacions la falta d’habilitació professional per a actuar com a advocats.

Igualment, aquesta llei permet sancionar a tots aquells que es troben inscrits en un col·legi d’advocats com “no exercents” quan en realitat estan exercint la professió, i de la mateixa manera, preveu sancions per a aquells que exercisquen la professió d’advocats encara estant suspesos en l’exercici de la professió per resolució administrativa o judicial ferma d’inhabilitació professional, o per disposició legal en què s’establisca la prohibició de l’exercici.

L’import de les sancions econòmiques per a tots aquests supòsits oscil·larà entre 5.001 € i 150.000-€, sent a més responsables totes aquelles persones físiques i/o jurídiques i altres ens, que contracten a aquells que es troben en qualsevol dels supòsits abans enunciats.