Els jutges de la Comunitat Valenciana han declarat 6.900 assumptes com a instrucció complexa en 2016

Segons les dades fets públics per la Secció d’Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ,en 2016, els jutges de la Comunitat Valenciana van declarar un total de 6.900 assumptes com a instrucció complexa.

L’article 324 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, segons la redacció donada per Llei 41/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal per a l’agilització de la justícia penal i l’enfortiment de les garanties processals, establix que la investigació d’un assumpte es considerarà complexa quan recaiga sobre grups o organitzacions criminals, tinga com a objecte nombrosos fets punibles, involucre a gran quantitat d’investigats o víctimes, exigisca la realització de perícies que impliquen l’examen d’abundant documentació o complexes anàlisis, implique la realització d’actuacions en l’estranger, precise de la revisió de la gestió de persones jurídic- privades o públiques o es tracte d’un delicte de terrorisme.

En tot l’Estat, van ser un total de 62.922 assumptes declarats així per part dels jutjats d’Instrucció i de Primera Instància i Instrucció, els jutjats de Violència sobre la Dona i els jutjats Centrals d’Instrucció de l’Audiència Nacional.

El nombre d’assumptes declarats com d’instrucció complexa en els jutjats d’Instrucció i de Primera Instància i Instrucció va ser de 59.414 en tot 2016, encara que el 71,2 per cent d’ells ho va ser en el primer semestre de l’any, abans de la data marcada per la disposició transitòria aprovada per a estos assumptes.

En concret, en ella es va disposar que la llei s’aplicaria als procediments penals incoats després de la seua entrada en vigor, el 6 de desembre de 2015, i que eixa data es consideraria com el dia inicial per al còmput dels terminis màxims d’instrucció en què ja estigueren en tramitació.

Açò va provocar que, abans del 6 de juny de 2016, la totalitat de les diligències prèvies i sumaris en fase d’instrucció pendent en els òrgans judicials i incoats abans del 6 de desembre de 2015 foren declarats causes d’instrucció complexa o conclosos.

D’acord amb l’informe del CGPJ, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, van ser declarats d’instrucció complexa 4.585 assumptes en el primer semestre i un total de 1.916 en el segon en els jutjats d’Instrucció i de Primera Instància.

Del total d’assumptes, 236.569, van ser declarats com a instrucció complexa un 1,8%. En els jutjats de Violència sobre la Dona, en l’àmbit estatal, va haver-hi 3.078 assumptes declarats complexos en tot l’any. Un total de 1.914 ho van ser en els primers sis mesos i 1.164 en el segon semestre. En este cas, el percentatge -calculat sobre el total d’assumptes susceptibles de ser declarats complexos- va descendir del 2,8 % al 1,7 per cent. En este àmbit, a la Comunitat Valenciana van ser declarats complexos el 2,7% dels assumptes en el primer semestre i el 1,6% en el segon.

Quant als assumptes resolts, les dades reflectixen que 22.189 dels 62.492 assumptes declarats com d’instrucció complexa van ser resolts abans del 31 de desembre de 2016, la qual cosa suposa el 35,5 per cent del total.

En la Comunitat Valenciana, dels 6.501 assumptes declarats complexos pels jutjats d’Instrucció i de Primera Instància i Instrucció, es van resoldre 2.349, un 13,8% del total. En el cas dels jutjats de Violència sobre la Dona, van ser declarats complexos en estos jutjats un total de 399 assumptes, dels que van quedar 189 sense resoldre a principis d’enguany