Ple del cvca

Funcions del ple

Conforme a l'article 12 de l'Estatut del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, les funcions de ple són:

a.) L'aprovació dels pressupostos d'ingressos i despeses, així com la liquidació del pressupost de l'any anterior.

b.) L'aprovació de les quotes que els Col·legis han d'aportar al Consell.

c.) La modificació del present Estatut.

d.) L'exercici de la potestat disciplinària en relació amb les faltes comeses pels membres de les Juntes de Govern dels Col·legis i els membres del propi Consell.

e.) Aprovar els reglaments de règim interior per al desenvolupament i aplicació d'aquest Estatut.

f.) L'aprovació de reglaments relatius a les normes deontològiques, a l'assistència jurídica gratuïta, i a tots aquells que es referisquen a la regulació de l'exercici de la professió en els aspectes d'interés comú per a tots els Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana. 

g.) La resolució dels recursos interposats contra els acords subjectes a dret públic emanats dels òrgans competents dels Col·legis, inclosos els relatius a la potestat disciplinària, sense perjudici de la delegació de facultats a favor de la Comissió de Deontologia i Recursos per a la resolució dels recursos disciplinaris.

h.) Organitzar, reglamentar, dirigir i inspeccionar tots els serveis, oficines i altres dependències del Consell.

i.) Contractar, nomenar, dirigir, inspeccionar, controlar i separar els empleats, gerents, coordinadors, personal tècnic, mà d'obra i altres auxiliars, assignant les retribucions que considere convenients, determinant les seues respectives competències i facultats i les condicions del seu treball.

j.) Administrar, amb les més àmplies facultats; comprar i vendre (al comptat o a terminis), permutar, arrendar, traspassar, i en general realitzar qualsevol acte d'alienació o disposició sobre mercaderies, béns mobles i immobles, drets, crèdits i títols públics o privats; hipotecar béns o drets, realitzar posposicions i cancel·lar hipoteques, condicions resolutòries o altres garanties reals; obtindre crèdits i préstecs i cancel·lar-los, donant garantia real o personal, de qualsevol entitat bancària, fins i tot del Banc d'Espanya, Caixes d'Estalvis i altres entitats oficials o particulars; concedir préstecs i crèdits a tercers; celebrar contractes d'arrendament financer, lísing, factoring i similars; i, en general, celebrar o renovar tota classe de contractes en nom del Consell, així com formalitzar pública o privadament qualsevol acte o negoci d'administració (ordinària o extraordinària), conservació, disposició o de rigorós domini sobre béns o drets de qualsevol classe.

k.) Obrir comptes corrents, comptes de crèdit i llibretes d'estalvis; retirar i transferir fons, constituir depòsits bancaris, concertar avals -fins i tot en favor de terceres persones-, portar i seguir la correspondència bancària, donant conformitat a saldos i extractes o oposant objeccions i formulant reclamacions quan ho estime procedent i en general, realitzar en la Banca oficial o privada tota classe d'operacions pròpies d'ella i del moviment de valors, fons de Banc i altres establiments de crèdit.

l.) Adquirir, negociar, transmetre o pignorar títols valor, accions o participacions socials, es cotitzen o no en Borsa, i formalitzar en aquesta quantes operacions estiguen legalment autoritzades.

m.) Lliurar, acceptar, avalar, endossar, intervindre, negociar, descomptar i protestar per falta d'acceptació o de pagament, lletres de canvi (comercials o financeres), xecs bancaris, pagarés o qualsevol altre document de gir mercantil.

n.) Reclamar, pagar i cobrar, quantes quantitats es deguen al Consell, per particulars o organismes públics o privats, amb plenes facultats per a realitzar cobraments, admetre pagaments parcials, signar actes de lliurament, conferir ajornaments, i renovar les obligacions, amb novació o sense ella, podent signar rebuts, quitances o cancel·lacions.

o.) Participar en societats civils o mercantils, associacions o fundacions, subscrivint títols, participacions o accions, desemborsant el seu import mitjançant l'aportació de qualssevol béns o drets, assistint a les Juntes Generals, acceptant i exercint posats en l'òrgan d'administració i representació, i amb facultats plenes per a exercitar tots els drets i complir totes les obligacions com a soci o participe fins i tot en cas de dissolució i liquidació, acceptant i rebent la part del patrimoni comú que s'adjudique al Consell en tal cas.

p.) Promoure, sostindre, desistir i transigir tota classe d'accions civils, criminals, administratives, laborals, contenciós administratives, davant Jutjats, Tribunals i Autoritats de tota classe, fur i jurisdiccions, conferint a aquest efecte els oportuns poders.

q.) Atorgar i revocar en nom del Consell poders de totes classes.

 

EXCM. SR. D. FERNANDO CANDELA MARTÍNEZ
President

ex-Degà de l'il•lustre Col·legi de l'Advocacia d'Alacant

EXCM. SR. D. JESÚS SALVADOR MUÑOZ CARRASQUER
Tesorer
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Sueca
IL•LM. SR. D. FRANCISCO FERRER MARTÍNEZ
Secretari
Secretari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València
EXCM. SR. D. RICARDO DE LA ENCARNACIÓN ALBERO
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alcoi
EXCM. SR. D. IGNACIO GALLY MUÑOZ
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alacant
EXCM. SR. D. MANUEL EUGENIO MATA PASTOR
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Castelló
EXCM. SR. D. AGUSTÍN FERRER OLASO
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alzira
EXCM. SR. D. DIEGO GARCÍA GARCÍA
Vocal

Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Elx

EXCM. SR. D. MANUEL ALMARCHA MARCOS
Vocal
Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Orihuela
EXCM. SR. D. JOSÉ SORIANO POVES
Vocal

Degà de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de València

Consellers

IL•LMA SRA. SAMANTHA NAVARRO GARCÍA
ex-Bibliotecaria de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alcoi
IL•LMA. SRA CARMEN DÍAZ SÁNCHEZ

Diputada 1a de l'Il·lustre col·legi de l'advocacia d'Alacant

IL•LMA. SRA CLARA REAL FURIÓ

Secretari de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Alzira

IL•LMA SRA. MARÍA SEBASTIÁ GÓMEZ

Vicedegana de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló

IL•LMA SRA. FRANCISCA BAILÉN MIRALLES

Tresorera de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Elx

IL•LMA SRA. Mª DEL MAR GARCÍA CALVO
Diputada 1a de l'il•lustre Col•legi d'Advocats d'Orihuela
IL•LM. SR. D. JOSÉ EDUARDO RAMÓN LLEDÓ
Tresorer de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Sueca
IL•LMA SRA. SOFÍA DE ANDRÉS GARCÍA

Diputada 1a de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Valencia

IL•LM. SR. D. VICENTE IBOR ASENSI
Diputat 3n de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Valencia
IL•LMA SRA. MARÍA TRINIDAD PIQUER GARCÍA

Diputada 11a de l'il•lustre Col•legi d'Advocats de Valencia