El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats demana la dimissió de la delegada del Govern

  • El CVCA denúncia un desconeixement total de la Delegada sobre les seues pròpies competències
  • Al no assumir la seua responsabilitat, la delegada del Govern posa en perill greu l’Advocacia valenciana en les assistències a detinguts en Comissàries i Guàrdia Civil
Des que es va declarar l’estat d’alarma, tant el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, com individualment els col·legis que ho integren, han estat sol·licitant per escrit i verbalment, de la Delegació de Govern que es dictaren “les instruccions necessàries perquè, mentre dure l’estat d’alarma, l’assistència lletrada als detinguts es realitze per mitjans telefònics o telemàtics en els centres de detenció de la Comunitat Valenciana.” Així es fa en moltes altres Comunitats Autònomes, i així s’està fent per a la posada a la disposició del detingut en la majoria de jutjats.
Malgrat la insistència, de la cobertura legal (art. 520.2.c LECRIM) i malgrat l’expressa recomanació de la Comissió Autonòmica del Tribunal Superior de Justícia de la CV, que assegura expressament: “Entretant, la Comissió entén que ha de recomanar-se la conveniència que les actuacions d’assistència lletrada a detinguts puguen realitzar-se per videoconferència, acordant posar-ho en coneixement de les diferents seus policials d’aquesta Comunitat Autònoma i elevar la qüestió a fi que per la Comissió Mixta del CGPJ, Ministeri de l’Interior i Fiscalia General de l’Estat es puguen recordar les dotacions de mitjans necessàries perquè resulte factible tal possibilitat”.
I, malgrat que alguns centres de detenció tenen els mitjans, i que en molts centres de la Comunitat Valenciana ja s’estava fent, la delegada de Govern, Gloria Calero, en resposta a l’últim escrit del CVCA, desconeixent en profunditat les competències que en aquest assumpte li corresponen i després del temps transcorregut, va notificar ahir al CVCA el següent: “Li comunique que, coincidint en la necessitat de conjuminar la protecció dels treballadors amb la garantia dels drets inherents a l’assistència jurídica i a la confidencialitat de les comunicacions entre els detinguts/as i els seus lletrats/as, donem trasllat del seu escrit en el dia de hui a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, en tant òrgan competent per a atendre la seua petició”.
Amb aquesta comunicació la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana acredita la seua falta d’idoneïtat per al càrrec i eludeix la responsabilitat exigible, pretenent emparar-se en la Conselleria de Justícia i Interior, quan ha de conéixer que aquesta última manca de competències per a atendre la seua petició, sent que correspon a la Delegació de Govern tot el relatiu a les actuacions dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.
Per tot això, el CVCA no pot més que sol·licitar la dimissió de qui està posant en greu risc, gratuïtament, la salut de l’Advocacia Valenciana i de tots aquells que intervenen en les assistències al detingut.