El CVCA sol·licita que es garanteixin els honoraris als lletrats d’ofici en el nou Reglament d’Assistència Jurídica Gratuïta

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, ha presentat un escrit d’al·legacions davant la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, sol·licitant, entre altres qüestions, que es recullin expressament i es garanteixin els honoraris dels lletrats i lletrades designats d’ofici en el nou Reglament d’Assistència Jurídica Gratuïta de la Comunitat Valenciana (RAJG).

Com a representant dels vuit col·legis d’advocats de la Comunitat, el CVCA considera imprescindible protegir aquest dret als professionals del Torn d’Ofici, així com que es retribueixin totes les actuacions realitzades incorporant nous conceptes d’actuacions baremades, com aquelles reclamacions administratives prèvies obligatòries.

En aquest sentit, l’advocacia valenciana, també requereix a la Conselleria de Justícia que s’inclogui en el nou Reglament el Servei Orientació Jurídica, aquell que es presta en els Centres d’Internament d’Estrangers (CIES). Una labor que els professionals adscrits que exerceixen d’ofici desenvolupen en defensa dels interessos de la ciutadania.

Continuant amb els honoraris, el document presentat pel Consell Valencià, sol·licita un increment en alguns dels barems, després d’haver aconseguit aquest mateix any recuperar els nivells adquisitius de 2005, labor que ha estat possible gràcies als treballs de negociació que el CVCA ha dut a terme amb la Conselleria de Justícia.

D’altra banda, i davant l’articulat recollit en el projecte de decret pel qual s’aprova el nou RAJG, es considera necessari que es determinin els requisits per a denegar la justícia gratuïta als qui abusin de la concessió d’aquest dret, delimitant els supòsits que hagin de ser considerats abusius per part del ciutadà o ciutadana beneficiari.

Així mateix, se sol·licita en l’escrit d’al·legacions que se simplifiquin els tràmits per a justificar les actuacions realitzades pels lletrats i lletrades d’ofici; es rebaixin els requisits per a considerar un assumpte com macroprocedimiento; i es prevegi la compatibilització dels sistemes informàtics del Torn d’Ofici de la Conselleria amb els dels col·legis d’advocats, que són els que, en definitiva, s’utilitzen en tot el territori nacional.

El CVCA insisteix en la importància de regular correctament el benefici d’assistència jurídica gratuïta a través de nou reglament, per tractar-se d’un dret fonamental que garanteix l’accés a la justícia de les persones que manquen de recursos suficients. Només a la Comunitat Valenciana es van tramitar l’any passat un total de 110.662 expedients de Justícia Gratuïta, la qual cosa significa que els 4.393 lletrats i lletrades adscrits al Torn d’Ofici en els vuit Col·legis de la Comunitat, van atendre una mitjana mensual de 9.221 assumptes o al voltant de 303 casos diaris.