Sentència del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) en la seua sentència d’11 de maig de 2017 ha declarat per unanimitat nuls i inconstitucionals els articles 107.01, 107.2.a) i 110 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) , a l’entendre que es vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica en tant el tribut (Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana – IVITNU -) no es vincula necessàriament a l’existència d’un increment real del valor del bé, “sino a la mera titularitat del terreny durant un termini de temps”.

Esta sentència ve a confirmar per tant el criteri ja seguit per este mateix Tribunal en dos sentències molt recents (sentències 26/2017 i 37/2007) , en relació a l’establiment d’este impost en els territoris forals de Guipúscoa i Álava. En la dita sentència el TC va concloure que l’establiment per part del legislador d’impostos que graven el valor dels terrenys urbans és constitucionalment admissible sempre que aquells respecten el principi de capacitat econòmica (art. 31.1 CE) ; de la mateixa manera afig que no es pot gravar actes o fets que “no siguen exponents d’una riquesa real o potencial”.

Adjuntem també la nota informativa publicada pel propi Tribunal així com la referida sentència.

SENTENCIA COMPLETA

NOTA INFORMATIVA