Convocada la primera prova d’accés a l’Advocacia de 2021

Publicada al BOE la orden PCM/188/2021, de 2 de marzo  per la qual es convoca la prova d’avaluació d’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat per a l’any 2021, a instància dels ministeris de Justícia i Universitats.

La prova se celebrarà de forma on line de manera síncrona amb qualsevol dispositiu amb accés a Internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED entrant en l’enllaç: https://entrada.aulavirtualexamenes.es/

Com es desprén de l’apartat 5 de la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds d’inscripció en l’avaluació serà de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat, açò és el 25 de març. Segons el Ministeri de Justicia, la  presentació de les sol·licituds de forma telemàtica, es realitzarà a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia (https://sede.mjusticia.gob.es)

Com indica l’Ordre, en dies a determinar pel Ministeri de Justícia que s’anunciaran amb la deguda antelació en la seua pàgina web, es desenvoluparà la fase demo, en la que els aspirants podran accedir a la plataforma de la UNED, a través de l’enllaç https://entrada.aulavirtualexamenes.es/ i en una pantalla de benvinguda se’ls demanarà l’adreça de correu electrònic (que serà la mateixa que prèviament han facilitat al Ministeri de Justícia) i, després de polsar el requadre «Solicitar código» que apareixerà en la mateixa pantalla, se’ls remetrà un codi d’accés al seu compte de correu que hauran de conservar cuidadosament ja que serà imprescindible per a accedir el dia de l’examen a la plataforma.