El CVCA acorda renovar el conveni amb la Conselleria per a Formació en matèria de reformes democràtiques, drets i llibertats i memòria històrica

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha acordat, a través de la seua comissió permanent en el Ple de hui, signar un conveni amb la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques amb la finalitat de fomentar la formació i divulgació entre els lletrats en matèria de reformes democràtiques, drets i llibertats, memòria democràtica valenciana, mediació i accés a la justícia, així com cursos específics sobre qualsevol matèria relativa als torns d’ofici especialitzats.

El conveni està dotat amb una quantia de 30.000 euros per a l’exercici de 2019, i té per objecte sustentar les activitats formatives, dirigides als advocats, que es desenvoluparan en els huit Col·legis d’Advocats de tota la Comunitat Valenciana.
Les activitats formatives que han de dur a terme, segons es reflecteix en l’acord, són congressos, jornades, seminaris, cursos i altres jornades formatives i divulgatives relatives a la promoció dels drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i en la resta de l’ordenament jurídic; així com activitats de formació i difusió sobre l’assistència jurídica gratuïta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.També s’organitzaran activitats de formació referents a les garanties d’assistència jurídica a les persones sol·licitants d’asil, refugi o protecció subsidiària internacional, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Així mateix, es programaran activitats de formació relatives a l’assistència a les víctimes del delicte en la Comunitat Valenciana i aprenentatge sobre la normativa per a la recuperació de la memòria democràtica valenciana; activitats de formació sobre la mediació i la resolució alternativa de conflictes; activitats formatives relacionades amb els drets fonamentals dels ciutadans enfront de l’Administració; i cursos específics directament relacionats amb els torns d’ofici especialitzats.