El CVCA rep el pagament per a l’advocacia del Torn d’Ofici corresponent al sisé bimestre de 2022

El CVCA recibe el pago para la abogacía del Turno de Oficio correspondiente al sexto bimestre de 2022

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat Valenciana, les quantitats relatives al servei de Torn d’Ofici corresponents al sisé bimestre de 2022.

Com sempre, l’import s’ha gestionat per part del CVCA perquè els huit Col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana puguen liquidar al més prompte possible als advocats/as que presten servei en el Torn d’Ofici i als Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta. El total ascendeix a 7.082.113,09€.

Els conceptes pels quals s’ha percebut el cobrament són els següents:
48.1 FUNCIONAMENT TORN GENERAL
48.1 DOTACIÓ INFRAESTRUCTURA FUNCIONAMENT *SOJ (GENERAL I ESPECIALITZATS)
51.2 ACTUACIONS LLETRADES SERVEIS DRET DEFENSA
52.1 ACT. LLETRADES TORN GENERAL
53.4 ACT. LLETRADES *SOJ ESPECIALITZATS
7a I 14a ACT. LLETRADES *SOJ PROXIMITAT I *ACT. HUMANITÀRIES
10a 1.D) FUNCIONAMENT *SOJ