El CVCA rep el pagament per als advocats del Torn d’Ofici corresponent al segon bimestre de 2020

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat, les quantitats relatives al servei de Torn d’Ofici corresponents al segon bimestre de 2020. L’import serà transferit en el dia de hui de manera electrònica per part del CVCA als Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana, perquè aquests puguen liquidar al més prompte possible als advocats que presten servei en el TO i als Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta. El total ascendeix a 3.165.878,14 €.
El pagament de l’esmentat bimestre s’ha efectuat amb antelació a la data prevista en el calendari, després d’haver presentat telemàticament, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, les certificacions acreditatives de les actuacions d’assistència jurídica gratuïta corresponents als mesos de març i abril de manera avançada. Tot això amb la finalitat que els lletrats i lletrades perceben la retribució corresponent al més prompte possible.