La reforma de la Llei contra la Violència de Gènere reforça la funció de l’advocat en la defensa de les víctimes

L’aprovació pel Consell de Ministres del Reial Decret Llei de mesures urgents per al desenrotllament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, que modifica la Llei de Bases del Règim Local, la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i el Codi Civil, introduïx importants modificacions en la defensa i assistència jurídica que els lletrats i lletrades oferixen a les víctimes.

La present reforma té com a objecte enfortir la tutela judicial i l’accés a la justícia, així com, els recursos d’assistència de les víctimes de violència de gènere, a través de la modificació dels articles 20 i 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. D’esta manera, es complix al Conveni d’Istanbul pel que fa a prevenció i diligència deguda davant de casos de violència de gènere.

L’article 20 conté tres tipus de mesures destinades a millorar la participació de la víctima en el procés penal. D’una banda, es reforma el seu apartat 4 i s’afig un apartat 5 per a reforçar l’assistència jurídica de les víctimes, tal com exigix el Pacte d’Estat, contemplant no sols que els Col·legis d’Advocats, sinó també els de Procuradors, adopten les mesures necessàries per a la designació urgent de lletrats i procuradors d’ofici en els procediments que se seguisquen per violència de gènere, que asseguren la seua immediata presència per a la defensa i representació de les víctimes.

D’altra banda, s’afig un nou apartat 6 per a implementar una mesura del Pacte d’Estat referent a l’habilitació legal del lletrat de la víctima a fi que puga ostentar la seua representació processal fins a la designació de procurador o procuradora en tant la víctima no s’haja personat com a acusació, si bé açò ha d’harmonitzar-se amb la tercera mesura consistent en l’addició d’un nou apartat 7 amb l’objecte de permetre a la víctima personar-se com a acusació particular en qualsevol fase del procediment.