L’Advocacia garanteix la Justícia gratuïta a la Comunitat Valenciana i exigeix urgentment els mitjans adequats per a treballar amb unes condicions mínimes de seguretat, donada la situació de pandèmia COVID-19

  • Els Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana afirmen que el dret de defensa lletrada és un dret fonamental que ha de prestar-se amb total garantia tant per als advocats i advocades com per als defensats
  • Alguns Col·legis ja es van posar en contacte amb els centres de detenció el dia 11 de març, per a assenyalar la necessitat de mitjans materials adequats. 
  • S’exigeix per als lletrats de guàrdia de presos i detinguts, estrangeria, víctimes de violència i assistència al menor, els mitjans adequats, com ara màscares, guants i gels desinfectants.
El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, entitat que reuneix els huit col·legis d’advocats de la Comunitat Valenciana, ha exigit a la Conselleria de Justícia a través d’un escrit, els mitjans materials a fi de poder atendre adequadament i amb uns mínims nivells de seguretat, la declarada pandèmia COVID-19.
El CVCA ja va conéixer l’oferiment realitzat per aquesta Conselleria d’aquests mitjans, i diversos Col·legis es van posar en contacte amb els centres de detenció el passat dia 11 de març, per a assenyalar la necessitat de proveir dels mitjans materials adequats, al que van respondre que s’havien sol·licitat i s’estava a l’espera de la seua recepció.
El punt 2 de la Disposició Addicional Segona de l’esborrany de Reial decret que ha de declarar la situació d’alarma assenyala que “En l’ordre jurisdiccional penal la interrupció no s’aplicarà a les actuacions encomanades als serveis de guàrdia, a les actuacions amb detingut, a les ordres de protecció, a les actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària i a qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona o menors.”
Davant aquest fet, el CVCA, garanteix la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta i no fa sinó reconéixer que “el dret de defensa lletrada és un dret fonamental que ha de ser garantit per un Estat social i democràtic de Dret i que el mateix és prestat com a Servei Públic a través dels Col·legis d’Advocats i dels lletrats adequats”. L’Advocacia Valenciana també afirma que, “sent que l’exercici d’aquest dret fonamental ha de poder prestar-se en unes condicions acceptables que no posen en perill la situació d’aquells advocats i advocades que ho presten i que, de no ser així, el propi exercici del dret fonamental es ressentiria.
ELS COL·LEGIS D’ADVOCATS EXIGEIXEN
Que es posen a la disposició dels lletrats de guàrdia de presos i detinguts, estrangeria, víctimes de violència i assistència al menor els mitjans adequats, com ara màscares, guants i gels desinfectants. Tant als propis lletrats com a les persones amb les quals hagen d’interactuar en el si dels diferents llocs als que han d’acudir per a possibilitar l’exercici d’aquest dret fonamental, sent que de no fer-se d’aquesta manera aquest dret podria posar-se en perill”.
Finalment, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, demana que aquesta actuació es faça amb caràcter immediat i que, en tot cas, es remeta amb urgència als Col·legis d’Advocats de tota la Comunitat, la planificació que es té referent a això.