Reunions institucionals i acords aconseguits pel CVCA amb la Conselleria de Justícia al llarg d’enguany

Com cada any, durant 2021, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) ha mantingut diferents reunions i trobades amb la Conselleria de Justícia amb la finalitat de tractar els temes que més preocupen i afecten l’advocacia valenciana. En aquest sentit, s’han aconseguit acords relatius al servei d’assistència jurídica gratuïta, formació subvencionada i aparcament amb condicions especials a la Ciutat de la Justícia de València, entre altres matèries. Així mateix, s’han tractat qüestions com la inclusió preferent de l’advocacia del Torn d’Ofici en l’Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19, així com la creació d’uns Serveis d’Orientació Jurídica (SOJs) de proximitat, i el pagament de les actuacions dels lletrats d’ofici que es veuen obligats legalment a defensar a persones a les quals se’ls denega el benefici de justícia gratuïta.
Quant a assistència jurídica i torn d’ofici es refereix, el CVCA ha aconseguit que es contemple en el nou Decret del Consell, la retribució de les despeses derivades dels Serveis d’atenció jurídica especialitzats (SOJ de diversitat funcional, SOJ d’estrangeria, SOJ CIE i SOJ penitenciari), el cost del qual fins ara no s’estava retribuint degudament per disfuncions normatives i pressupostàries a les quals es vol posar fi amb aquesta nova norma. També, que el nou text normatiu garantisca la retribució dels lletrats d’ofici designats per a defensar, en determinats suposats, a persones que manquen del reconeixement del benefici de justícia gratuïta, adaptant així la normativa a la modificació pressupostària operada amb aqueix objectiu en els pressupostos de 2021. Quant a les oficines Justiprop, o SOJs de proximitat, la intermediació del CVCA ha fet possible que siga l’Advocacia del Torn d’Ofici qui acoste la Justícia a la ciutadania en aquests espais. En aquest sentit, l’esmentat Decret del Consell, recull per primera vegada la implantació dels JustiProp, o serveis d’orientació jurídica de proximitat, en municipis de menor població.
En matèria de formació, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha renovat el conveni amb la Generalitat per a la concessió de la subvenció que permet la realització d’accions formatives per a l’advocacia. En aquest sentit, ja s’han celebrat diversos cursos subvencionats, el primer d’ells va versar sobre “Els processos d’execució en l’àmbit civil” -en el Col·legi d’Advocats de Sueca-, també el curs de formació en matèria de segona oportunitat -celebrat en ICA Castelló-, el de “Dret d’estrangeria” – en el Col·legi d’Advocats d’Alacant-, el de “Dret de Menors” – en ICA Orihuela-, el curs sobre “L’Advocacia: cap a un nou model de justícia” -celebrat en el Col·legi d’Advocats d’Elx- i el curs dedicat al servei d’orientació jurídica de proximitat. Queden pendents del seu desenvolupament en els pròxims mesos les accions formatives sobre “La reforma civil i processal en matèria de discapacitat” -que acollirà el ICALI-, la de “Formació bàsica d’accés al torn d’ofici -que tindrà lloc en el Col·legi d’Advocats de València- i el curs sobre “Discapacitat i dret” -que s’impartirà des del ICA Alcoi-, entre altres.
Quant a convenis, també durant aquest any, el CVCA ha renovat l’acord de col·laboració que mantenia amb la Ciutat dels Arts i els Cièncias (CACSA) mitjançant el qual es garanteix l’aplicació de condicions especials en el preu de l’aparcament als advocats i advocades col·legiats de tota la Comunitat Valenciana.
Així mateix, i durant l’última trobada mantinguda amb la Conselleria, el CVCA es va interessar sobre els avanços d’alguns projectes com el futur Decret del nou Reglament de Justícia Gratuïta, la inclusió dels jutjats de pau en la xarxa informàtica processal, el foment de la mediació o la posada en marxa del projecte Justiprop de justícia de proximitat.