Acords aconseguits pel CVCA amb la Conselleria de Justícia al llarg d’enguany

Com cada any, durant 2019, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) ha mantingut diferents reunions amb la Conselleria de Justícia amb la finalitat de tractar els temes que més preocupen i afecten l’advocacia valenciana. En aquest sentit, s’han aconseguit acords relatius al servei d’assistència jurídica gratuïta, formació subvencionada i infraestructures, entre altres matèries.

Quant a assistència jurídica i torn d’ofici es refereix, el CVCA ha aconseguit que es duga a terme una important revisió dels barems d’honoraris a la Comunitat Valenciana, la qual cosa ha fet possible que els advocats i advocades recuperaren el nivell adquisitiu de 2005. Així mateix, s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Justícia que, entre altres qüestions, inclou l’agilitació dels pagaments als lletrats que presten serveis d’orientació jurídica gratuïta especialitzats. Concretament, en els SOJs que es duen a terme en centres penitenciaris, estrangeria i aquells que es presten a persones que patisquen algun tipus de diversitat funcional.

En matèria de formació, s’ha acordat fomentar les accions formatives i de divulgació entre els lletrats i lletrades en matèria de reformes democràtiques, drets i llibertats, memòria democràtica valenciana, mediació i accés a la justícia, així com cursos específics sobre qualsevol matèria relativa als torns d’ofici especialitzats, a través d’un conveni dotat amb una quantia de 30.000 euros per a l’exercici de 2019.

D’altra banda, i atenent els assumptes que preocupen l’advocacia valenciana de cara a l’arrencada del nou curs judicial, la majoria d’ells relacionats amb correcta adequació de les infraestructures judicials i la dotació de personal, La consellera de Justícia, Gabriela brau, va informar en l’última reunió mantinguda amb el president del CVCA, Antonio Esteban, i els degans dels col·legis de la Comunitat, sobre l’evolució i desenvolupament de cadascuna de les noves infraestructures judicials que s’estan remodelant.