El CGPJ acorda la suspensió de les actuacions judicials i dels terminis processals en tot el territori nacional, garantint els serveis essencials

  • Aquesta decisió s’adopta a la vista de les mesures contingudes en el Reial decret en el qual es declara l’estat d’alarma.
  • Es garanteixen els serveis essencials de l’Administració de Justícia de manera coordinada amb el Ministeri de Justícia i la Fiscalia General de l’Estat.
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat en sessió extraordinària la suspensió en tot el territori nacional de les actuacions judicials programades i dels terminis processals, a la vista de les mesures contingudes en el Reial decret aprovat hui pel Consell de Ministres en relació amb la pandèmia de coronavirus COVID-19 en el qual es declara l’estat d’alarma i mentre es mantinga est.
En el dia d’ahir, la Comissió havia acordat aquestes mesures per al País Basc, la Comunitat de Madrid i els partits judicials d’Haro (La Rioja) i Igualada (Barcelona), a la vista de les disposicions adoptades allí per les autoritats sanitàries en les últimes hores, com la declaració d’emergència sanitària a Euskadi o el confinament en el municipi barceloní.
En la reunió mantinguda ahir es va completar la instrucció aprovada el passat 11 de març mitjançant el disseny d’un nou escenari previst per a una situació extrema -Escenari 3-, en el qual només es mantenen els serveis essencials de l’Administració de Justícia, garantint les següents actuacions, que han sigut acordades pel CGPJ, el Ministeri de Justícia i la Fiscalia General de l’Estat:
1. Qualsevol actuació judicial que, de no practicar-se, poguera causar perjudici irreparable.
2. Internaments urgents de l’article 763 de la LEC.
3. L’adopció de mesures cautelars o altres actuacions inajornables, com les mesures de protecció de menors de l’articule 158 CC.
4. Els jutjats de violència sobre la dona realitzaran els serveis de guàrdia que els corresponguen. En particular hauran d’assegurar el dictat de les ordres de protecció i qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona i menors.
5. El Registre Civil pararà atenció permanent durant les hores d’audiència. En particular, hauran d’assegurar l’expedició de llicències d’enterrament, les inscripcions de naixement en termini peremptori i la celebració de matrimonis de l’articule 52 CC.
6. Les actuacions amb detingut i unes altres que resulten inajornables, com adopció de mesures cautelars urgents, aixecaments de cadàver, entrades i registres, etc.
7. Qualsevol actuació en causa amb presos o detinguts.
8. Actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària.
9. En l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, les autoritzacions d’entrada sanitàries, urgents i inajornables, drets fonamentals la resolució dels quals tinga caràcter urgent, mesures cautelarísimas i cautelars que siguen urgents, i recursos contenciós-electoral.
10. En l’ordre jurisdiccional social, la celebració de judicis declarats urgents per la llei i les mesures cautelars urgents i preferents, així com els processos de EREs i ERTEs.
11. En general, els processos en els quals s’al·legue vulneració de drets fonamentals i que siguen urgents i preferents (és a dir, aquells l’ajornament dels quals impediria o faria molt onerosa la tutela judicial reclamada).
12. El/la President/a del Tribunal Superior de Justícia, el/la President/la de l’Audiència Provincial i el/la Jutge/a Degà/a adoptaran les mesures que procedisquen relatives al cessament d’activitat en les dependències judicials en què es troben les seues respectives seus, i tancament i/o desallotjament de les mateixes en cas que procedira, posant-ho en coneixement i en coordinació amb la Comissió de Seguiment competent.
L’acord aprovat hui disposa “estendre a tot el territori nacional l’Escenari 3, durant el temps que es mantinga l’estat d’alarma, de manera que les actuacions processals i mesures que es contemplen en aquest escenari resultaran d’immediata aplicació, sense cap excepció, a la totalitat de l’Estat Espanyol”.
La Comissió Permanent ha adoptat un segon acord en el qual, en exercici de la funció de coordinació que correspon al CGPJ en matèria de prevenció de riscos laborals de jutges i magistrats, es dirigeix al Ministeri de Justícia i les Comunitats Autònomes amb competències transferides en la matèria perquè proporcionen els mitjans que s’estimen necessaris per a garantir la protecció de la salut, “en el marc de la gravetat de la situació d’emergència sanitària que viu el nostre país i conscients que la materialització de les mesures que s’interessen han de ser contemplades dins de l’àmbit de prioritats que les autoritats sanitàries de l’Estat i de les Comunitats Autònomes establisquen”.
A la reunió han assistit presencialment el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; i els vocals membres de la Permanent amb residència a Madrid, Álvaro Cuesta i Rafael Mozo; així com el secretari general del CGPJ, José Luis de Benito. Els vocals amb residència fora de Madrid -José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya i Pilar Sepúlveda- han participat telemàticament.