El CGPJ emet un informe aclaridor sobre algunes de les mesures adoptades per la seua Comissió Permanent davant la crisi del COVID-19

El Gabinet Tècnic del Consell General del Poder Judicial ha emés un informe sobre la consulta plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Canàries, en relació a la interpretació de diverses mesures adoptades per la Comissió Permanent del CGPJ, en ocasió de la declaració de l’estat d’alarma per a fer front a la situació sanitària del COVID-19.
En concret, els dubtes plantejats pel TSJC són tres i fan referència als recursos, davant la instància superior en mesures cautelars adoptades en els diversos ordres jurisdiccionals i, en el Contenciós-Administratiu, les cautelarísimas; a les causes amb pres; i als règims de visita i custòdia compartida en Dret de Família, sobre els quals es planteja la possibilitat de considerar actuacions essencials els incompliments d’especial gravetat o transcendència, valorats com a tals pel Jutjat d’instància.
Respecte a la primera qüestió, el CGPJ exposa en les conclusions de l’informe a “l’excepció de la regla general de suspensió de terminis i actuacions només cal aplicar-la als procediments per a l’adopció de les mesures cautelars en primera i segona

instància, únicament quan s’ha denegat la seua adopció i el sol·licitant ha interposat contra la resolució denegatòria recurs d’apel·lació, al qual es donarà una tramitació preferent”.
Per un altre comunicat, el document al·ludeix a la qüestió plantejada sobre les causes amb pres i la possibilitat que un reu inste, sobre la base del dret penitenciari, modificacions en la seua situació, sobre el que assenyala que “l’excepció de la suspensió de terminis i actuacions processals ha d’estendre’s a tots els supòsits de privació de llibertat acordades per l’autoritat judicial en les quals puga trobar-se el justiciable –preventius, presos, condemnats-, amb independència de quin siga el règim, penal i processal penal, o penitenciari, al qual es trobe sotmés”.
Finalment, respecte al dubte plantejat sobre els règims de visita i custòdia en Dret de Família, el CGPJ conclou que “les actuacions judicials realitzades davant situacions d’incompliments greus o d’especial transcendència del règim de visita i custòdia hauran d’estar incloses en l’excepció de la regla general de suspensió, en tant que han de culminar amb l’adopció de les mesures correctores de l’incompliment”, en tractar-se d’actuacions que “participen del caràcter urgent inajornable que justifica l’excepció i s’orienten decididament a l’evitació d’un perjudici irreparable als fills”.
Pots llegir l’informe íntegre emés pel Gabinet Tècnic del CGPJ, fent clic en el següent enllaç: