El Consell General de l’Advocacia rebutja les sospites generalitzades de l’Agència Tributària sobre els advocats

Després que el Consell General del Poder Judicial donara l’autorització perquè els tribunals i jutjats faciliten a l’Agència Tributària (AEAT) dades relatives a l’actuació de cada advocat i procurador en els procediments judicials de 2014, 2015 i 2016; el Consell General de l’Advocacia Espanyola s’ha pronunciat respecte d’això. Traslladem el comunicat en concret:

El Consell General de l’Advocacia rebutja les sospites generalitzades de l’Agència Tributària sobre els advocats

  • L’Advocacia estudia impugnar l’acord del Poder Judicial sobre cessió de dades a l’AEAT i demanar la suspensió cautelar del mateix
  • La petició afecta quasi 23 milions d’assumptes judicials

05/09/2017.- El Consell General de l’Advocacia Espanyola sosté que l’autorització del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) perquè els tribunals i jutjats faciliten a l’Agència Tributària (AEAT) dades relatives a l’actuació de cada advocat i procurador en els procediments judicials de 2014, 2015 i 2016 sembra de forma indiscriminada i injustificada la sospita sobre l’actuació de tots els advocats procesalistas i es basa en un concepte – la “transcendència tributària”- ambiguament i jurídicament indeterminat.

Para l’Advocacia Espanyola, la sol·licitud de dades de l’AEAT -identificació de l’advocat intervinent amb indicació de nom complet, NIF, número de col·legiat, les dates d’inici i de cessament del procediment, naturalesa del mateix, el jutjat o tribunal on s’ha celebrat, localitat i import de cada procediment judicial- és un requeriment summament concís, sense motivació i faltat de concreció, per més que es referix a informació desproveïda de contingut tributari.

Este mecanisme de recopilació generalitzat de caràcter massiu, sense l’adequada justificació i per això sense empara en el marc normatiu, es fa, a més, sobre quasi 23 milions d’assumptes judicials de què l’Agència Tributària ja disposa de completa informació.

Els advocats, com qualsevol altre professional, estan sotmesos a les normes de tributació legalment establides i complixen escrupolosament amb les seues obligacions fiscals, per la qual cosa esta sol·licitud de l’AEAT sobre assumptes que estan en els jutjats i tribunals per innecessària, redundant i desproporcionada no fa sinó estendre la sospita sobre un col·lectiu determinat com són els professionals de l’Advocacia.

D’altra banda, quan l’Agència Tributària ha requerit una informació semblant a determinats Col·legis d’Advocats, els tribunals economicadministratius han resolt que eren contràries a la legalitat.

Per tot això, el Consell General de l’Advocacia Espanyola estudiarà la impugnació de l’acord del Consell General del Poder Judicial i la sol·licitud de suspensió cautelar del mateix, encara que es congratula de que el CGPJ s’haja oposat que també es faciliten les dades del client, tal com demanava l’Agència Tributària.