El CVCA aconsegueix arribar als barems de 2005 gràcies als seus negociacionesm amb la Conselleria de Justícia

En ocasió de la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta el pròxim 12 de juliol, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA), atesos els resultats del XIII Informe de l’Observatori de Justícia Gratuïta elaborat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola, exposa la situació de la Justícia en la Comunitat. La inversió destinada a l’Assistència Jurídica Gratuïta a la Comunitat Valenciana supera la xifra de 35 milions d’euros en 2018, la qual cosa representa un increment d’al voltant del 40% respecte a 2017, en el qual es va invertir la quantitat de 25 milions d’euros en aquest servei imprescindible per a la defensa dels drets dels ciutadans.

La Comunitat Valenciana va tramitar l’any passat un total de 110.662 expedients de Justícia Gratuïta, la qual cosa significa que els 4.393 lletrats i lletrades adscrits al Torn d’Ofici en els huit Col·legis de la Comunitat, van atendre una mitjana mensual de 9.221 assumptes o al voltant de 303 casos diaris.

Com apreciem en l’Informe, es mostra una important revisió dels barems d’honoraris duta a terme a la Comunitat Valenciana perquè els advocats i advocades recuperaren el nivell adquisitiu de 2005, labor que ha sigut possible gràcies als treballs de negociació que el CVCA ha dut a terme amb la Conselleria de Justícia. Durant 2018, el CVCA ha continuat negociant amb la Conselleria perquè es dicte un nou decret que no solament incremente els barems del Torn d’Ofici, sinó que, a més, contemple totes les actuacions realitzades pels lletrats i lletrades en defensa dels interessos dels ciutadans.

En aquest sentit, cal destacar que tant la Conselleria com el Consell Valencià han portat totes les actuacions necessàries perquè es complisca el cobrament puntualment dels honoraris corresponents als advocats que presten servei en el Torn d’Ofici, tal com ha succeït en l’últim any.

A nivell nacional, la recuperació de les indemnitzacions que perceben els advocats adscrits al Torn d’Ofici torna al nivell d’inversió en Justícia Gratuïta de fa 10 anys: en 2009 la despesa superava els 266,6 milions d’euros. La inversió mitjana per ciutadà destinada a Justícia Gratuïta a Espanya és de 5,76 euros per any. La retribució mitjana que percep l’advocat del Torn d’Ofici per cada expedient és de 142,29 euros.

Així mateix, i segons l’Informe, la Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc quant a la inversió en Justícia Gratuïta, superant els 35 milions, la qual cosa la situa només per darrere de Catalunya, Madrid i Andalusia, comunitats que acumulen el 53% de la inversió total, situació que es troba dins de l normal tenint en compte que la seua població és superior a la de la Comunitat Valenciana.

RECOMANACIONS DEL COMITÉ D’EXPERTS

El Comité d’Experts que participa en l’Observatori de Justícia Gratuïta, format majoritàriament per personalitats alienes al món de l’advocacia, elabora les seues Recomanacions amb les finalitats d’aconseguir un Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta més eficient, que compte amb una major sostenibilitat econòmica, que s’oriente cap a una major qualitat i que garantisca els drets de les persones més desfavorides.

Els experts consideren, entre altres actuacions, que és necessari:

Intervenció preceptiva lletrada en els casos d’asil i protecció internacional, més enllà de l’assistència en fronteres. L’entrevista del professional amb el defensat ha de garantir la confidencialitat i es farà de forma individual
Assessoria lletrada a víctimes de Violència de Gènere prèvia a la denúncia i a la seua intervenció en la compareixença de l’ordre de protecció, que en tots dos casos serà preceptiva
Necessitat de compassar els requisits econòmics d’accés al benefici de Justícia Gratuïta amb l’actual import del Salari Mínim Interprofessional
Crear un organisme de seguiment i observació del sistema propiciant l’homogeneïtzació dels criteris de les Comissions d’Assistència Jurídica Gratuïta