El ICALI rebutja les mesures aprovades pel Ministeri de Justícia i considera que són ineficaces, confuses i irrealitzables

  • La institució col·legial afirma que les mesures d’agilitació de la justícia adoptades pel RDL 16/2020 de 28 d’abril després de l’estat d’alarma no donen solució al retard de l’Administració de Justícia i són maldestres, ineficients, confuses i irrealitzables.
  • La institució col·legial d’Alacant reitera el seu rebuig, per ineficaç, d’habilitar part del mes d’agost.
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia d’Alacant (ICALI) considera que cap de les mesures processals i organitzatives adoptades pel RDL 16/2020 de 28 d’abril per a fer front al covid-19 serà suficient si no s’acompanya de les inversions i dotacions necessàries en mitjans materials, tecnològics i humans.
La situació actual i el col·lapse de la justícia no té el seu origen en l’actual pandèmia sinó en la falta absoluta de mitjans tecnològics i escassetat de plantilles, prova d’això ha sigut l’absoluta paralització del sistema de notificació via LexNET fins al passat 15 del mes d’abril, perjudicant notablement advocats i procuradors i posant de manifest la total desigualtat de mitjans de l’Administració de Justica com a servei públic, respecte d’uns altres com l’Agència Tributària o la Seguretat Social.
Des del ICALI donem suport a qualsevol mesura destinada a reactivar i agilitar els procediments judicials, sempre que salvaguarden el dret a la tutela judicial efectiva, el dret de defensa i el necessari paper de l’advocat o advocada com a garant dels drets i llibertats de la ciutadania.
Així, la institució col·legial rebutja frontalment l’habilitació processal del mes d’agost per ineficaç, en donar lloc a segures i nombroses suspensions de vistes i diligències judicials per no poder dur-se a terme les citacions, la qual cosa tothom menys el ministeri sap, ni la convocatòria, ni la compareixença de testimonis, perits i fins i tot dels propis justiciables, i en segon lloc, perquè les vacances de tot el personal judicial s’estendran als mesos anteriors i posteriors, al carrusel de substitucions, amb el que s’alentirà durant major temps el funcionament dels tribunals, que és precisament el que paradoxalment amb l’RDL es pretén evitar.
A més, la mesura és discriminatòria, perquè de tots és sabut que els advocats i advocades no poden, per raó de l’habilitat dels restants dies i mesos de l’any, parar la seua activitat en altres períodes, per la qual cosa l’advocacia proposava la concentració de les vacances de tots els operadors jurídics durant el mes d’agost, i no que estigueren els jutjats aquest i altres mesos (juliol, agost i setembre) sense el personal que està de vacances.