El TS admet el recurs del CVCA contra el Decret del Consell que exclou a l’Advocacia mutualista de les ajudes a autònoms per la COVID-19

  • El TS precisa que s’ha de determinar si “existeix un tracte discriminatori, contrari al principi d’igualtat proclamat en l’article 14 de la Constitució espanyola”
  • El recurs de cassació és admés pel TS malgrat l’oposició de l’Advocacia de la Generalitat
El Tribunal Suprem ha admés el recurs de cassació interposat pel Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors, per presentar interés cassacional, la qüestió de determinar si la no inclusió dels advocats/-as i procuradors mutualistes en el Decret 44/2020, d’ajudes als autònoms de la Generalitat, “implica un tracte discriminatori, contrari al principi d’igualtat proclamat en l’article 14 de la Constitució espanyola”, segons resa l’acte.
El CVCA va presentar el recurs de cassació davant el TS, contra la desestimació de la demanda presentada davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per considerar injusta l’exclusió dels mutualistes de les ajudes econòmiques derivades de la COVID.
Segons el parer del CVCA les ajudes aprovades pel Consell atempten contra el principi constitucional d’igualtat, atés que no van a càrrec de la Seguretat Social sinó del pressupost de la Generalitat, que es nodreix amb els impostos de tota la ciutadania i, no obstant això, només van destinades als autònoms que cotitzen a la Seguretat Social, impedint l’accés als qui, conforme està establit legalment, cotitzen en les mutualitats professionals de previsió social alternatives a la Seguretat Social. Cas dels advocats/-as i procuradors.
La presidenta del Consell, Ángela Coquillat, ha manifestat la seua satisfacció per l’admissió del recurs per part del TS “en ser aquest un pas avant per a fer front al que creem és una discriminació infundada, prova d’això és que altres ajuntaments com el de València, sí que van incloure en el seu moment entre els beneficiaris de les ajudes a tots els autònoms, sense discriminar els cotitzadors en mutualitats”.