Els 4.699 advocats i advocades del Torn d’Ofici de la Comunitat Valenciana atenen més de 232.000 assumptes de Justícia Gratuïta en 2020

  • Dels serveis d’Assistència Jurídica Gratuïta, 161.222 són del Torn d’Ofici, 67.914 corresponen a l’Assistència Lletrada al Detingut i el Servei de Violència de Gènere va atendre 3.765 assumptes en 2020.
  • La paralització de la Justícia a causa de la pandèmia ha produït un descens del 16,4% en el volum d’assumptes.
  • Enquesta de Metroscopia: El 98% dels espanyols considera que els qui manquen de recursos econòmics tenen dret a comptar amb l’assistència gratuïta d’un/una advocat/a quan la requerisquen.

En ocasió de la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA), atesos els resultats del XV Informe de l’Observatori de Justícia Gratuïta elaborat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola, exposa la situació de la Justícia a la Comunitat Valenciana.

Els Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana van atendre 232.892 assumptes de Justícia Gratuïta durant 2020, la qual cosa suposa un descens del 16,4% respecte a 2019, quan els lletrats i lletrades del servei d’Assistència Jurídica Gratuïta van gestionar 278.431 assumptes. De cadascun dels quasi 86.500 expedients remesos pels Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana a les respectives Comissions d’Assistència Jurídica Gratuïta, a més s’ha pogut generar altres actuacions, per exemple per la interposició de recursos, presentació d’incidents processals, generació de nous procediments…

Tenint en compte els diferents serveis d’Assistència Jurídica Gratuïta, 161.222 són del Torn d’Ofici, amb un descens del 16% respecte a 2019; mentre que 67.914 corresponen a l’Assistència Lletrada al Detingut, un 17% menys que l’any anterior. El Servei de Violència de Gènere va atendre 3.765 assumptes en 2020, amb un descens del 9% respecte a 2019.

Els 83 Col·legis d’Advocats amb presència en tota Espanya van atendre 1.599.883 assumptes de Justícia Gratuïta durant 2020, la qual cosa suposa un descens del 19% respecte a 2019. Aquesta caiguda és conseqüència de la paralització de l’activitat judicial durant quasi tres mesos a causa del confinament i a l’estat d’alarma per la pandèmia de Covid-19.

Andalusia va tornar a ser la comunitat autònoma amb més assumptes atesos (EL 22,5% del total nacional), seguida de Catalunya amb el 19% i València, amb el 15%.

La inversió en Justícia Gratuïta disminueix un 14,3% a nivell nacional

A la Comunitat Valenciana s’ha realitzat una inversió en Justícia Gratuïta d’al voltant de 30 milions d’euros, mentre que l’any anterior va ser de 37 milions.

Les diferents Administracions Públiques en l’Estat espanyol van destinar més de 245 milions d’euros durant 2020 a l’Assistència Jurídica Gratuïta, la qual cosa suposa un descens del 14,3% respecte a 2019.

La inversió mitjana anual per ciutadà destinada a Justícia Gratuïta va ser de 5,16 euros, enfront dels 6,08 de 2019. D’altra banda, va pujar la retribució mitjana que van percebre els professionals per cada assumpte tramitat: 153,14 euros, deu més que en 2019.

Més advocades que advocats en Violència de Gènere i Estrangeria

El nombre d’advocats adscrits a la Comunitat Valenciana al Torn d’Ofici a 31 de desembre de 2020 va ser de 4.699, tres més dels que estaven registrats en 2019 en el Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta.

El nombre d’advocades adscrites a la Comunitat Valenciana a Violència de Gènere representa el 58% del total, amb 937 lletrades enfront de 682 lletrats. També en Estrangeria hi ha més advocades que advocats (un 57% són lletrades).

A nivell estatal, la igualtat en l’assistència jurídica gratuïta està prop d’aconseguir-se: en el Torn d’Ofici i en Assistència Lletrada hi havia un 48% d’advocades adscrites, xifra que puja al 54% en Violència de Gènere i al 53% en Estrangeria.

En relació al nombre de queixes dels ciutadans, i també parlant a nivell nacional, els Col·legis van tramitar en 2020 un total de 4.807 (enfront de les més de 6.500 en 2019), de les quals 2.914 van ser arxivades i 264 van acabar convertint-se en expedients sancionadors a advocats del Torn d’Ofici. Les queixes representen només un 0,3% del total d’assumptes presentats per ciutadans en els Col·legis d’Advocats.

Més de 552.000 sol·licituds tramitades a través de l’Expedient Electrònic en tota Espanya, un 83% del total

En 2020 es van tramitar 552.577 sol·licituds de ciutadans per a gestionar per via telemàtica el seu expedient de Justícia Gratuïta, un 21% menys que l’any anterior (quan van ser 700.913) a causa de la paralització de la justícia causada per la pandèmia.

En el primer semestre de 2021, no obstant això, s’aprecia ja una recuperació del volum de sol·licituds gestionades electrònicament, amb xifres molt similars a les registrades en 2019 (365.286 enfront de 367.202 en 2019).

Respecte al total d’expedients tramitats en 2020, 666.000, els electrònics van representar el 83%, un percentatge una mica menor, un 2%, respecte a l’any anterior.

Enquesta de Metroscopia:

El torn d’ofici continua sent molt conegut i molt ben avaluat, segons es desprén de les dades obtingudes de l’enquesta entre ciutadans i usuaris de la Justícia Gratuïta realitzada per Metroscopia per al XV Observatori de Justícia Gratuïta. La pràctica totalitat dels espanyols (98%) considera que els qui manquen de recursos econòmics tenen dret a comptar amb l’assistència gratuïta d’un/una advocat/a quan la requerisquen. Al mateix temps, un important percentatge (79%) declara conéixer que aqueix desig es troba de fet recollit ja en la nostra Constitució. Amb tot, la majoria d’espanyols considera que la AJG no està prou valorada per a la important labor que realitza.

L’actual sistema espanyol d’assistència jurídica gratuïta és reconegut recurrentment per experts, advocats i usuaris com un servei de gran qualitat. Els resultats tornen a confirmar que el torn d’ofici continua sent notablement conegut —la clara majoria ciutadana (61%) sap de l’atenció i de l’esforç que l’Advocacia Espanyola dedica a un servei amb tan significada transcendència (està disponible 24 hores al dia, els 365 dies de l’any i en tot el territori nacional)— i molt ben avaluat —el 63% té una opinió positiva respecte de la seua actual organització i funcionament—.

El CVCA continua considerant prioritari dignificar l’Advocacia dedicada a la Justícia Gratuïta

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats continua lluitant perquè es reconega el paper fonamental que exerceixen els advocats i advocades del Torn d’Ofici, demostrat amb escreix en els moments més cruents de la crisi sanitària i posteriors.

En aquest sentit, la presidenta del CVCA, Ángela Coquillat, destaca que “en 2020 les actuacions dutes a terme per l’Advocacia del torn d’ofici de la Comunitat Valenciana han sigut menys, però a les dificultats amb les quals els lletrats i lletrades es troben diàriament en la prestació d’aquest servei públic, s’ha unit el risc per la crisi sanitària i això s’ha fet sense cap minvament per als drets dels ciutadans i, això és un assoliment en majúscules d’ells i elles.”