Manifest del icaalzira “Pel funcionament de la justícia, la justícia no es pot parar”

Manifiesto del icaalzira “Por el funcionamiento de la justicia, la justicia no se puede parar”

El dia 24 de gener de 2023, els Lletrats de l’Administració de Justícia van iniciar una vaga indefinida, sense precedents, que hui dia, mes i mig després encara contínua. Com a advocats respectem el dret constitucional a la Vaga de qualsevol treballador i recolzem les legítimes reivindicacions dels *LAJS enfront del Ministeri de Justícia.

Això ha suposat la paralització total de l’Administració de Justícia, afectant a tota mena de procediments, perquè el 62% dels *LAJ secunda la vaga, i en concret en el Partit Judicial d’Alzira, és del 100%. S’han suspés vistes, sense tindre en compte el temps que podrien estar assenyalades, paralitzat els diners consignats en els Jutjats, i en definitiva, no s’ha dut a terme cap actuació en la qual intervinga o puga intervindre el *LAJ, havent-hi jutjats que ni tan sols reporten cap informació respecte a un expedient ni permeten realitzar un “*apud acta”, una ratificació, o tràmits en els quals en la pràctica diària i habitual no és present el *LAJ.

El dret de vaga exercit pels *LAJS, col·lideix el dret fonamental a la tutela judicial efectiva i a un procés sense dilacions indegudes de l’article 24 de la CE. És per això, que alguns Col·legis d’Advocats ja han recomanat als lletrats que sol·liciten la celebració de les vistes de judici fins i tot amb la seua absència física, sent la decisió sobre la celebració dels judicis jurisdiccional. I que tal sol·licitud, es faça per escrit per a evitar possibles futures nul·litats.

Des del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i des del Col·legi d’Alzira en particular, considerem que a l’ésser l’administració de justícia un servei essencial, ha d’incloure’s un percentatge mínim de procediments a celebrar, ampliant-se per a incloure més tràmits dins del catàleg de serveis mínims o essencials. Han d’atendre’s aquelles actuacions que afecten directament caducitat de les accions, suspensió dels terminis per a sol·licitar advocat d’ofici, compareixences, assumptes de família en els quals es vegen involucrats menors, incapaces, sent d’obligat compliment com a servei mínim.

Aquesta situació és insostenible, perquè suposa una paralització i per tant, un retard en la Justícia, que ja de per si no compleix amb uns temps justos per als justiciables. S’han dut a terme ja algunes reunions entre aquest col·lectiu i el Ministeri de Justícia, sense pel que sembla, arribar a bon enteniment. Pel que desconeixem com més pot allargar-se aquesta fatídica situació, ja que sembla que al principi el Ministeri negava el conflicte, posteriorment l’ha minimitzat i ara s’està allargant en el temps. Però no s’estan donant aparença d’arribar a una solució.

El dret de vaga exercit pels *LAJS, col·lideix el dret fonamental a la tutela judicial efectiva i a un procés sense dilacions indegudes de l’article 24 de la CE. És per això, que alguns Col·legis d’Advocats ja han recomanat als lletrats que sol·liciten la celebració de les vistes de judici fins i tot amb la seua absència física, sent la decisió sobre la celebració dels judicis jurisdiccional. I que tal sol·licitud, es faça per escrit per a evitar possibles futures nul·litats.

El perjudici que s’està causant als ciutadans, principalment, és irreparable, i es preveu que aquest retard acumulat tard anys a regularitzar-se. A més dels ciutadans, aquesta vaga està afectant col·lateralment ja a altres col·lectius com el nostre, el de l’advocacia i el Procuradoratge, perquè al final, hi ha cinc cossos que es pugen a una estrada, el jutge, el fiscal, el *LAJ, els advocats i els Procuradors, i sense aquests cinc cossos no funciona l’engranatge.

Des del nostre col·lectiu, fem una crida a la resolució del conflicte, amb flexibilitat i diàleg, perquè es puga aconseguir un acord pensant en el bé general i en els justiciables, que són els que més ho estan patint, i interessem que s’atenga, almenys, el catàleg de serveis mínims establit, per a minimitzar en la mesura que siga possible, les greus conseqüències que comportarà aquesta vaga indefinida, fins i tot pensar en algun pla de xoc, per a implantar reforços en els òrgans judicials una vegada es produïsca l’alçament de la vaga.

Pel que s’insta el Ministeri de Justícia perquè de manera immediata s’assega a negociar i arribe a un acord amb els sindicats convocants de la vaga, alçant la vaga indefinida.

“PEL FUNCIONAMENT DE LA JUSTÍCIA, LA JUSTÍCIA NO ES POT PARAR”