Novetats AEAT – Gener 2018

Estimats companys i companyes:

La Delegació Especial de l’AEAT de València ens remet la información referent al calendari del contribuent 2018 i d’altres novetats en materia tributària. Una información molt interessant per a compartir amb vosaltres, començant pel calendari del contribuent 2018 i finalitzant per una relació de modificacions i accesos a models aprovats.

Tot seguit vos detallem la informació oferida per l’AEAT de València:

Calendari del contribuent 2018
Està disponible el Calendari del contribuent per a l’exercici 2018.

Models 309 i 030
Es publica l’Orde HFP/1247/2017, de 20 de desembre, per la qual es modifiquen l’Orde HAC/3625/2003, de 23 de desembre, per la qual s’aprova el model 309 de declaració-liquidació no periòdica de l’Impost sobre el Valor Afegit, i l’Orde EHA/3695/2007, de 13 de desembre, per la qual s’aprova el model 030 de declaració censal d’alta en el cens d’obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques, es determinen el lloc i forma de presentació del mateix, així com una altra normativa tributària.
(BOE, 21-diciembre-2017)

Tributació de l’amortització d’accions i obligacions del Banc Popular i de l’entrega de bons per el Banco Santander a determinats accionistes i obligacionistes

Preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l’ITPAJD, Impost sobre Successions i Donacions e Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
S’actualitzen per a 2018 els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions e Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

Orde HFP/1258/2017

Impost sobre la Renda de no Residents. Procediments tributaris
Es modifiquen l’Orde EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació 210, 211 i 213 de l’Impost sobre la Renda de no Residents, i l’Orde EHA/3290/2008, de 6 de novembre, per la qual s’aproven el model 216 i el model 296.

Orde HFP/1271/2017

Coeficients aplicables en 2018 al valor cadastral als efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, (DOGV 8200 de 28 de desembre)

Orde 25/2017

Modificació del reglament general de recaptació (BOE 317 de 30 de desembre)

Reial Decret 1071/2017

Modificació del reglament general del règim sancionador tributari (BOE 317 de 30 de desembre)

Reial Decret 1072/2017

Modificació reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el reglament de l’impost sobre societats, i el reglament de l’impost sobre successions i donacions (BOE 317 de 30 de desembre)

Reial Decret 1074/2017

Modificació. reglament de l’impost sobre el valor afegit, el reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, el reglament dels impostos especials, el reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, el reial decret sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d’organismes internacionals i de modificació del reglament general de vehicles (BOE 317 de 30 de desembre)

Reial Decret 1075/2017

Modificació. Models 036, 037,322, 353 I 303 (BOE 317 de 30 de desembre)

Orde HFP/1307/2017

Modificació. Models 181, 187, 128 ,188 ,193 ,198 i 289 (BOE 317 de 30 de desembre)

Orde HFP/1308/2017