Suggeriments del CVCA a la Sala de Govern del TSJCV en relació a la vaga dels LAJ

logo cvca
  • El CVCA contempla, entre altres serveis mínims, l’expedició de tots els pagaments de diners ingressats en els comptes de depòsits i consignacions o celebrar els actes processals dels plets iniciats fa més de cinc anys.
  • L’Advocacia valenciana també defensa que els LAJ que estiguen de vaga no han de comparéixer al Jutjat, atés que durant la vaga se suspén la relació laboral.
  • El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, va interessar el passat 24 de febrer, a la Sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu trasllat al Ministeri de Justícia, una sèrie de modificacions sobre la resolució de serveis mínims dels Lletrats de l’Administració de Justícia.El CVCA, va exposar les modificacions que, segons el seu criteri i des del respecte al legítim dret de vaga, procedia incloure dins del catàleg de serveis essencials, a més les ja previstes. Van ser les següents:
  • L’expedició de tots els pagaments de diners ingressats en els comptes de depòsits i consignacions. Segons el Consell, els diners que ja està consignat no pot quedar en poder de l’Administració i sempre és necessari per a les parts, tractant-se d’una cadena que pot arribar a escanyar qualsevol economia personal o societària i amb això les persones que depenen d’ella.
  • La celebració de totes les noces. Per la seua rellevància en la vida dels ciutadans i l’impacte a nivell de contractació i econòmic.
  • Tots els actes processals en plets iniciats fa més de cinc anys. Per la defensa sempre present de l’Advocacia valenciana d’una justícia amb temps justos que, en aquests casos, ja porten retards insuportables per a les parts per causes no imputables a aquestes.
  • Totes les vistes dels processos iniciats fa més de dos anys, per la mateixa raó que el punt anterior.
  • Les compareixences per a la suspensió del termini legal prevista en cas de sol·licitud de justícia gratuïta (Article 16 de la Llei 1/1996). Per afectar directament la caducitat de les accions.
  • Els actes que comporten mesures provisionals en temes de Família amb Menors. Per afectar menors d’edat.

Aquest comunicat també es va aprofitar per part del *CVCA per a fer tres reivindicacions:

A) Exposició en el tauler d’anuncis de cada deganat, a les 9 del matí de cada dia, la relació de Jutjats que els seus LAJ han comunicat estar de vaga per a aqueix dia i el següent, sense perjudici de l’advertiment de la possibilitat que desistisquen de l’exercici d’aqueix dret en qualsevol moment. Amb l’objectiu de donar seguretat a les parts i evitar desplaçaments innecessaris.

B) Els LAJ que estiguen de vaga no han de comparéixer al Jutjat, atés que durant la vaga se suspén la relació laboral. Per aquest motiu, si es compareix, i per tant es cobra el salari, no s’està de vaga i ha de ser necessàriament per a dur a terme totes les funcions inherents al lloc de treball, no sols les dels serveis essencials, atés que aquests les han de dur a terme els LAJ que s’han designat per a aqueix dia dins de la resolució de serveis mínims i mai els que estan de vaga, que no poden treballar de cap manera.

C) Establir el necessari perquè, si amb els procediments establits com a serveis essencials no s’aconsegueix la ràtio que es dirà a continuació, siga obligatori que cada Jutjat celebre almenys el 40% de les vistes que tinguera originàriament citades per al dia en qüestió, per ordre d’antiguitat en el número de procediment.

En aquest sentit, el CVCA torna a recordar, una vegada més, que l’Administració de Justícia és un servei essencial a la comunitat. Això, unit al fet que, conforme l’article 15.c de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, el dret de vaga pot exercir-se “amb la garantia del manteniment dels serveis essencials de la comunitat”, implica que haja d’incloure’s un percentatge mínim de procediments a celebrar, que el CVCA ha xifrat en el 40%.