Últimes comunicacions oficials sobre el “coronavirus” (COVID-19)

Per considerar-ho d’interés per als companys i companyes, us remetem les REIVINDICACIONS DEL CONSELL GENERAL DE L’ADVOCACIA ESPANYOLA EN RELACIÓ AMB LA CRISI DEL CORONAVIRUS i en resposta a les mesures adoptades per part del Consell General del Poder Judicial, per a atallar la seua propagació:

En relació amb la situació de crisi sanitària declarada a Espanya i a les mesures que s’han adoptat per a atallar la seua propagació per part del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Consell General de l’Advocacia Espanyola vol fer pública la seua disconformitat amb algunes de les decisions adoptades fins ara i reclamar les següents actuacions immediates:
 • La suspensió de qualsevol acte judicial col·lectiu en les zones de risc (Madrid, La Rioja, Vitòria i les que pogueren declarar-se en els pròxims dies), excepte els quals siguen d’urgent necessitat per afectar els drets fonamentals tal com estan recollits en el protocol fet públic ahir pel CGPJ. L’òrgan de govern dels jutges no pot deixar aquesta decisió a criteri de cadascun dels jutges ni demorar la seua aplicació a una cadena d’autoritzacions. Així mateix, la paralització dels terminis processals en condicions anàlogues a les que es produeixen durant els mesos d’agost en tots els ordres jurisdiccionals i amb les mateixes excepcions contemplades durant el període vacacional anual. La mesura haurà de prolongar-se durant el mateix període en què el facen les restriccions sanitàries en termes generals (tancament de centres de docència, foment del teletreball, etc) i estendre’s en la mateixa duració.
   
 • L’extensió de la paralització dels terminis processals a la presentació de recursos administratius davant qualsevol administració pública en les zones declarades de risc.
   
 • L’alentiment de l’activitat dels jutjats de la resta del territori nacional, posposant els actes col·lectius i compassant l’activitat al minvament de les plantilles i a la disponibilitat per part dels advocats, així com la suspensió d’assenyalaments quan algun dels lletrats es veja implicat en una situació d’aïllament per un possible cas de contagi encara que encara no es conega el resultat del test de presència vírica. Igualment, ordenar la suspensió quan algun dels advocats involucrats pertanga a algun dels grups de risc: embarassades, persones amb malalties greus, insuficiències cardíaques severes, diabetis, etc.
   
 • La supressió del requisit de vestir toga en qualsevol acte processal en què aquesta fóra requerida. Una via de transmissió tan directa no pot quedar a l’atzar de recomanacions genèriques.
   
 • En relació amb el Torn d’Ofici: l’obligatorietat que les Administracions Públiques amb competències en matèria de Justícia proveïsquen les fórmules per a limitar el contacte dels advocats d’ofici amb els seus clients i, en el cas de ser imprescindible, se’ls dote de tot el material profilàctic recomanat per al personal de les forces de seguretat i dels jutjats i es respecten les distancia de seguretat, habilitant per a això sales més àmplies i prohibint l’atenció en calabossos. El personal dels diferents cossos policials haurà d’adaptar l’assistència lletrada al detingut i l’assessorament a les víctimes de la violència de gènere a les especials circumstàncies en què ens trobem, buscant fórmules telemàtiques per a materialitzar el servei.
   
 • Així mateix, en termes més amplis, instem als Ministeris de Justícia i Interior a fi que, en les intervencions dels lletrats i lletrades, tant davant organismes judicials com policials o dependents de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, s’exigisca i es vetle per la seguretat en la salut d’aquests professionals, sent-los aplicable les cauteles que es recomanen per les autoritats sanitàries als funcionaris públics en l’acompliment de les actuacions de què tracte.
   
 • Supressió de l’atenció presencial en els Serveis d’Orientació Jurídica i la seua substitució per atenció telemàtica. 
Així mateix, el Consell General de l’Advocacia exhorta a les companyes i companys de tota Espanya al fet que atenguen les recomanacions que realitzen diàriament les autoritats sanitàries i observen les mesures de precaució en la seua relació amb la resta de companys i en l’atenció als clients: guardant amb ells la distància de seguretat oportuna i evitant l’atenció presencial d’aquells que presenten símptomes gripals compatibles amb el quadre mèdic del coronavirus.
A més, el Consell insta als despatxos col·lectius i a les empreses on treballen un elevat nombre de col·legiats al fet que fomenten en la mesura de les seues possibilitats el teletreball i al fet que posen en marxa totes les mesures d’higiene i prevenció que emeten diàriament les autoritats sanitàries.
El Consell General de l’Advocacia dóna suport a les decisions preventives adoptades per tots els Col·legis i, després d’haver suspés totes les activitats formatives i reunions que impliquen desplaçaments, recomana continuar adoptant mesures en el mateix sentit.